01

Anglický jazyk pro 3. – 5. ročník

Představování - Introduction

Rozhovor

1. Hello.
2. Hello.
1. What’s your name?
2. My name’s John.
1. How old are you?
2. I’m nine.
1. How are you?
2. I’m fine. Thank you.
1. What’s you favourite colour?
2. My favourite colour’s blue.

Cvičení 1

Seřaď správně slova ve větách.

 • name
 • your
 • What's
 • ?
 • name's
 • My
 • John
 • .
 • you
 • are
 • How
 • old
 • ?
 • nine
 • I'm
 • .
 • you
 • are
 • How
 • ?
 • fine
 • I'm
 • .
 • you
 • Thank
 • .
 • colour
 • What's
 • favourite
 • your
 • ?
 • blue
 • colour's
 • My
 • favourite
 • .

Čísla 11-20 – Numbers 11-20

It's.....

Cvičení 2

Poslouchej a opakuj.

It’s a dog.

Is it a cat? Yes, it is.

Is it a cat? No, it isn‘t.

Is it a fish?

Is it a dog?

Is it a mouse?

Is it a cat?

Is it a bird?

He's...../She's

Poslouchej a opakuj

He's hungry.

She's happy.

He's sad.

Cvičení 3

Vyber správnou možnost.

Have got.../face

Poslouchej a opakuj.

I have got... = I've got...

Já mám = Já mám

I have got long hair. = I've got long hair.

mám dlouhé vlasy. = Já mám dlouhé vlasy.

Poslouchej a opakuj.

Otázka: Have you got a brother? = Máš bratra?

Odpovědi: Yes I have. | No, I haven't.

Cvičení 4

Toto je Jack. Představ si, že jsi Jack a vyber správnou odpověď.

Have you got short hair?

Have you got little eyes?

Have you got a big nose?

Have you got a little mouth?

Have you got big ears?

Cvičení 5

Toto je Lucy. Představ si, že jsi Lucy a vyber správnou odpověď.

Have you got long hair?

Have you got big eyes?

Have you got a little nose?

Have you got little ears?

Have you got a little mouth?

Cvičení 6

Toto je John. Představ si, že jsi John a vyber správnou odpověď.

Have you got short hair?

Have you got little eyes?

Have you got a big nose?

Have you got a little mouth?

Have you got big ears?

Do you like....?

Poslouchej a opakuj.

Do you like chips?

Máš rád hranolky?

Yes, I do.

Ano.

No, I don't.

Ne.

I like milk.

mám rád mléko.

I don't like water.

nemám rád vodu.

There is.../There are

Poslouchej a opakuj.

There is = Tam je (číslo jednotné)

There are = Tam jsou (číslo množné)

There is one lion.

Tam je jeden lev.

There are four monkeys.

Tam jsou čtyři opice.

Cvičení 7

Vyber správnou odpověď.

There are four monkeys.

There is one lion.

There are three snakes.

There are five crocodiles.

There is one hippo.

Can / Can't

Poslouchej a opakuj.

I can swim.

umím plavat.

He can swim.

On umí plavat.

Can you swim?

Umíš plavat?

Yes, I can.

Ano, umím.

No, I can't.

Ne, neumím.

Cvičení 8

Odpověz "podle sebe".

Can you skate?

Can you ski?

Can you dance?

Can you sing?

Sloveso to be (být)

Poslouchej a opakuj.

Osoby, jednotné číslo

I am = I’m = Já jsem

You are = You’re = Ty jsi

He is = He’s = On je

She is = She’s = Ona je

It is = It’s = To je

Osoby, množné číslo

We are = We’re = My jsme

You are = You’re = Vy jste

They are = They’re = Oni jsou

Cvičení 9

Přiřaď správnou možnost.

We swimming.

You dancing.

She eating.

I playing football.

Přítomný průběhový čas

Příklady vět:

She is dancing. = She’s dancing.

You are eating. = You’re eating.

They are drinking. = They’re drinking.

I am playing football. = I’m playing football.

Cvičení 10

Přiřaď správnou možnost.

You .

We .

I .

He .