I. Úvodní ustanovení

1. Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti Code Creator, s.r.o., IČ 24298433, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119038 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a uživatelem – fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která uzavírá smlouvu prostřednictvím aplikace / portálu poskytovatele, nikoli však v rámci svého předmětu podnikání či výkonu povolání nebo pro své podnikatelské účely (dále jen „Uživatel“). Tyto Podmínky upravují i smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, tak jak tyto vztahy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Aplikace je Poskytovatelem umístěna jak na webovém rozhraní on-line obchodu na „publi.cz“, tak i na platformě pro mobilní zařízení Android i iOS v podobě aplikací „publi.cz“.

2. Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání webové stránky poskytovatele „publi.cz“ (dále jen „aplikace“) a další související právní vztahy.

3. Služby aplikace může užívat fyzická nebo právnická osoba způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Osoby nezletilé mohou užívat služby pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

4. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

5. Za službu se považuje zpřístupnění elektronické knihy ve speciální aplikaci Poskytovatele (licenci) Uživateli. Za tuto službu platí Uživatel Poskytovateli úplatu.

II. Základní pojmy

1. Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné poskytnutí elektronické knihy / licence Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem na dvou zařízeních, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách. Za každé jednotlivé poskytnutí elektronické knihy / licence je Uživatel povinen zaplatit sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele.

2. Elektronickou knihou se pro rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru.

3. Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání, a to na dvě zařízení. Jakékoli sdílení, zpřístupnění elektronické knihy mimo toto zařízení, její využití k podnikání je porušením Smlouvy.

4. Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí softwarové aplikace poskytnutá dodavatelem (pro mobilní zařízení iOS i Android), případně pro počítače na portále www.publi.cz. Aplikaci lze zdarma stáhnout z App Store a Google Play.

5. Kredity se pro účely těchto Podmínek rozumí předplacení si služby, za které může Uživatel pořizovat datové soubory s dílem v elektronické podobě. Zakoupení kreditů/multilicence lze sjednat samostatně v balíčku či jako přesnou částku za danou elektronickou knihu.

III. Uživatelský účet

1. Pro využívání služeb on-line obchodu se Uživatel musí zaregistrovat.

2. Při registraci na webové stránce a při využívání služeb Poskytovatele je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při používání aplikací jsou Poskytovatelem považovány za správné. Za škodu způsobenou nepravdivými nebo nesprávnými údaji odpovídá Uživatel.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen uživatelské jméno a heslo zabezpečit, nezpřístupnit jej třetí osobě. Bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití účtu Uživatele.

5. Uživatel může použít své uživatelské jméno a heslo pro registraci libovolného počtu zařízení. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím aplikací. Ze svého uživatelského rozhraní v aplikaci může Uživatel využívat služeb Poskytovatele (dále jen „Uživatelský účet“).

6. Uživateli může být z důvodu ztráty spojení se serverem dočasně omezen přístup k Uživatelskému účtu v aplikaci. K opětovnému přístupu musí Uživatel opětovně zadat své uživatelské jméno a heslo, toto bude ověřeno s jeho registrací. Poskytovatel může omezit Uživateli přístup k Uživatelskému účtu, a to v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně Podmínek), a to bez náhrady.

7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

8. Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

9. Poskytovatel má právo zrušit Uživatelský účet, pokud Uživatel poruší své závazky, zejména závazek knihy nemodifikovat, nezneužít, nešířit a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany elektronických knih. Jestliže dojde k takovému zrušení Uživatelského účtu, ztratí Uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní.

IV. Poskytování služeb a jejich cena

1. Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2. Služba je poskytována po přijetí objednávky a úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Poskytovatele).

3. Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů Uživatelem, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně těchto Podmínek), a to bez náhrady.

4. Objednávka Uživatele musí být zaplacena on-line, u multilicence nejpozději 7. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud se tak nestane, bude objednávka stornována.

5. V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci je třeba učinit písemně u Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o chybě dozvěděl a/nebo mohl dozvědět, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

V. Elektronické knihy a zařízení

1. Uživatel bere na vědomí, že elektronické knihy jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření. Zavazuje se, že knihy nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných elektronických knih. Uživatel je odpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

2. Uživatel si je vědom toho, že knihy lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb, zejména aplikací publi.cz. Technické zařízení, zejména tzv. tablet, přenosný nebo nepřenosný počítač a další, musí být dostatečně technicky způsobilé provozu aplikace a pro některé procesy samotné aplikace je vyžadováno dostatečné a stabilní připojení k internetové síti. Placené knihy lze koupit a číst pouze na zařízení tablet, který je odpovídajícím způsobem softwarově a hardwarově vybaven. Minimální požadavky na software a hardware jsou zveřejněny na www stránkách Poskytovatele.

3. Jestliže Uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení, Poskytovatel nezodpovídá za nemožnost stažení díla.

4. Aplikace (čtečka), prostřednictvím které bude mít Uživatel přístup ke knihám, si může sama vyžádat update (jestliže to bude potřebné) a Uživatel ho musí strpět. Pokud updatu na dané čtečce zabrání, aplikace se může deaktivovat a Uživatel na této čtečce dočasně ztratí ke knihám přístup. Tento mu bude obnovený po updatu aplikace.

VI. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

1. Veškerá prezentace elektronických knih nabízených Poskytovatelem k využívání umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru. Lze zakoupit pouze zboží, u něhož web vyzve k zaplacení, popř. bezúplatně stáhnout zboží, u něhož je výslovně uvedeno, že jej lze stáhnout.

2. Smlouva o poskytování služeb vzniká mezi Uživatelem a Poskytovatelem řádně provedenou registrací.

3. Uživateli bude poskytnuta licence k vybranému titulu (publikaci) teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Při objednávání knih Poskytovatel pracuje s údaji uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou Poskytovatelem považovány za správné a Uživatel za jejich správnost odpovídá.

5. Nabídka využívání služeb elektronických knih a jejich ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou tyto zobrazovány ve webovém rozhraní.

6. Všechny výše popsané platební nástroje Poskytovatel používá pomocí dalších finančních institucí, partnerů, kteří zprostředkovávají platební transakce. Poskytovatel zakoupené e-knihy a další zakoupené e-zboží zpřístupní až tehdy, kdy je o realizaci a průběhu platby informován těmito partnery, což je obvykle online okamžitě po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje, že Uživateli poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem ujednání smluvních stran.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či Uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

4. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní Poskytovatelem doporučené softwarové či hardwarové vybavení.

5. Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění, jakož i dalších účinných právních předpisů.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

2. Uživatel registrací na www stránkách Poskytovatele souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů; jméno a příjmení, adresa, bydliště; obchodní firma, sídlo identifikační číslo, daňové identifikační číslo (v případě právnické osoby), telefonní číslo, e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích, a to výlučně prostřednictvím úpravy kontaktních údajů na webovém rozhraní Poskytovatele.

5. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je stanovena příslušným právním předpisem. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že tyto údaje poskytuje Poskytovateli služby dobrovolně. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele. V takovém případě však bude zrušena jeho registrace, Uživatelský účet i přístup ke knihám.

8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu s právními předpisy, může:

a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby mu Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s elektronickými knihami na elektronickou adresu nebo na telefonní číslo uvedené Uživatelem.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud Poskytovatel dodává Uživateli digitální obsah bez pevného nosiče, Uživatel odesláním objednávky výslovně souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, aby mu plnění bylo poskytnuto po připsání příslušné platby Poskytovateli. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele, pak právo od smlouvy odstoupit zaniká. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu do aplikace čtečka, respektive stažení fyzických souborů přímo do uživatelského účtu v aplikaci či čtečkách.

2. Nejde-li o poskytnutí digitálního obsahu bez pevného nosiče uživatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů a tato lhůta začne běžet ode dne uzavření smlouvy a u kupní smlouvy od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele.

3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pokud Uživatel obdržel zboží, zboží musí být Poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím Uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím Uživateli další náklady. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než mu Uživatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

X. Reklamace

1. V případě vady funkčnosti elektronické knihy, která prokazatelně nebyla způsobena její vadnou instalací, vadou čtecího zařízení nebo jeho software, neoprávněným zásahem do obsahu díla, je Uživatel oprávněn vadu funkce reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od data zpřístupnění knihy.

2. Je-li vada odstranitelná, Uživatel má právo na opravu vady nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit, má Uživatel právo od smlouvy odstoupit nebo na přiměřenou slevu.

3. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

XI. Vyšší moc a další okolnosti

1. Je-li prodlení s plněním některé strany způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.) (dále jen „Vyšší moc“) a je-li toto prodlení zcela způsobeno Vyšší mocí, není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu jejího trvání v prodlení s plněním svého závazku.

2. V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

3. Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah Vyšší moci.

4. Nepomine-li zásah Vyšší moci po dobu delší než 60 (šedesát) dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

XII. Mimosoudní řešení sporů

1. Pokud mezi Poskytovatelem a Uživatelem dojde ke spotřebitelskému sporu a nezavřou spolu ohledně předmětu sporu dohodu, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebiteli k dispozici na adrese www.coi.cz.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto í Podmínky kdykoliv měnit anebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní.

2. Registrací uživatel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s Podmínkami Poskytovatele.

Code Creator, s.r.o. k 13.3.2018

Kontakt