12

Time management

Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času. 

V dnešní uspěchané době je Time Managment  téměř nutností každého úspěšného jedince. Všichni máme stejně času, tak proč slýcháme a často vyslovujeme otřepanou frázi „Nemám čas“? Je to jednoznačně způsobeno neefektivním využitím času a nízkou morálkou při plnění pracovních i osobních cílů a úkolů. Dnes existují již čtyři generace tzv. Time Managementu.

Poslední z nich se zabývá především dlouhodobým hlediskem a pomůže nejen odbourat stres, ale dokonce zlepšit životní situaci čistým sebezdokonalováním. Vědecké výzkumy prokázaly, že lidský mozek se z valné většina využívá na zapamatování a přemýšlení o tom, co vlastně máme a chceme udělat. To je trošku smutné. Proč se radši nevěnovat překonávání problémů? V dalších kapitolách se vám pokusíme stručně vysvětlit, jak prakticky a účinně využít čtvrtou generaci Time Managementu.

Historie a minulost time managementu

budeme se zabývat tzv. čtvrtou generací time managementu. Ovšem pro úplnost a přehled doplňujeme i charakteristiky předchozích generací.

Princip 1. generace time managementu

První generace se pokouší o organizaci úkolů, co jsou před námi. Výsledkem jsou seznamy úkolů ve vzájemném propojení s potřebnými zdroji vedoucích k jejich zajištění. Tzn., CO a JAK budeme dělat.

Princip 2. generace time managementu

Druhá generace doplňuje první generaci o časovou osu. Tzn. CO, JAK a KDY budeme dělat. Tato generace je intuitivní a tento model využívá většina z nás automaticky.

Princip 3. generace time managementu

Druhá generace rozvíjí předchozí generace, snaží se o komplexnost jak v denním, tak v týdenním či měsíčním horizontu. Přidává priority a jejich zohlednění. Je velmi propracovaná, bohužel díky tomu i těžkopádná.

Princip 4. generace time managementu

Time management čtvrté generace doplňuje, rozvíjí a především zjednodušuje generace předchozí. Tato metodika není založena na principu o co největší přesnost, ale na uspokojování potřeb a podporu pozitivních a tvůrčích myšlenek. Platí, že dlouhodobá efektivita člověka je podmíněna jeho spokojeností.

Matice a plánování času

Základním stavebním kamenem našich plánů je matice sestávající ze čtyř kvadrantů, do kterých je třeba rozřadit veškerou naši činnost.

První kvadrant

Tato část je plná důležitých a naléhavých úkolů, které prostě musíme řešit. Naprosto typickými příklady jsou: krize, neodkladné problémy, projekty s pevně stanovenými termíny. Odvažujeme se tvrdit, že tento kvadrant je vysilující a stresující, ale bohužel nutný, proto bychom se měli vždy snažit úkony z prvního kvadrantu řešit důkladně a ihned. Aneb vyčistěte svůj první kvadrant a snažte se do něj nic nepustit!

Druhý kvadrant

Úkony v kvadrantu: prevence přesunu činností do prvního kvadrantu, vytváření a udržování vztahů, sebezdokonalování se a dlouhodobá příprava, plánování, odpočinek. Doporučujeme se zaměřit na první činnost. Pokud budete důsledně řešit problémy tzv. „před tím, než vzniknou“ dokážete udržet svou mysl bez stresu a přinést tak celkovou pohodu, která zlepší všechny další atributy vašeho života. Ovšem nesmíme zapomenout na ostatní činnosti. I ty jsou velice důležité a pomohou vám se dostat dál!

Třetí kvadrant

Činnosti zde jsou naléhavé, ale naštěstí nedůležité. Otravují náš život a většině lidí ubírají životní energii a možnost zaměřit se na důležitější druhý kvadrant. Patří sem: náhlá vyrušení, některé telefonáty, některá korespondence, některé porady, naléhavé záležitosti, oblíbené činnosti. Měli bychom se pokusit činnosti v tomto kvadrantu omezit. Přináší únavu a stres, ale málo pozitivního!

Čtvrtý kvadrant

Sem sklouzávají lidé, kteří jsou zničeni neustálým řešením prvního a třetího kvadrantu. Žijí své životy ve stresu a spěchu a tyto činnosti jsou pro ně vysvobozením. Je to nenaléhavý a nedůležitý sektor. Neunaví vás, ale moc toho nepřinese. Proto bychom měli opět vynaložit maximální úsilí o přesun pozornosti odsud do druhého kvadrantu. Patří sem: příjemné činnosti, pracovní zaneprázdnění, některé telefonáty, některá korespondence, zbytečné věci. Stručně se dá říci, že činnosti ze třetího kvadrantu ztrativší důležitosti se přesouvají sem.

Role a priority

Role

Dalším podpůrným prvkem tohoto systému je určení svých rolí a priorit pro každou z nich. Vždy se snažte vystihnout jednotlivé role přesně, pokud se vám začnou dvě role prolínat, tak ztrácí toto rozdělení smysl. Co je smyslem tohoto rozdělení? Je to zcela prosté. Pomůže nám to, rozdělit naše priority na množiny, které si mohou podle situace ustupovat a my tak neztratíme spontánnost a svobodu rozhodnutí. Například náhodná osoba je student, programátor, přítel, člen rodiny, a pokud bude problém v roli rodina, tak se role student a programátor bude muset trochu omezit. Pokud berete tento návod vážně, tak se na pár minut zastavte a sepište si vlastní role. Budeme je brzy potřebovat.

Priority

Určení priorit se zdá snadné, ale i přesto mu musíme věnovat velkou pozornost. Je zcela rozhodující pro týdenní plán a zařazení činnosti do správného kvadrantu -> přehodnocení -> úspora času. Zpravidla máme tendenci přiřazovat vysokou prioritu třetímu kvadrantu, často je třeba přehodnocení.

Týdenní plán

Jako časová jednotka je zvolen týden. V tomto horizontu uvažuje drtivá většina lidí a není to jen křesťanským pojetím (stvoření světa), ale spíše plánovacími schopnostmi lidského mozku.

Desatero z praxe

 1. Plán si vždy v klidu promýšlejte.
 2. Nechávejte si malé rezervy – zbaví vás to stresu
 3. Snažte se o rovnováhu mezi prací a odpočinkem - plán musí pomoci vyřešit úkoly, ale nesmí vás ničit!
 4. Práci s lidmi nedávejte přesný čas (lidské vztahy se nedají jednoduše ukončit – způsobilo by tovíc problémů, než užitku)
 5. Nepracujte paralelně na více věcech.
 6. Naučte se říkat „ne“ – pro omezení třetího kvadrantu to prostě budete muset aplikovat, bohužel to jinak nejde.
 7. Přizpůsobte si ho – každý má jiné potřeby/návyky, takže neváhejte upravovat.
 8. Neváhejte činnosti přesouvat – neztrácejte spontánnost.
 9. Maximalizujte činnosti druhého kvadrantu.
 10. Nikdy nezapomínejte na lidské vztahy.

Zloději času

Člověk by se měl naučit rozpoznat své zloděje času a pokusit se je co nejvíce eliminovat. Mezi nejčastější zloděje času patří nestanovené priority a cíle, neplánování, dělání příliš věcí najednou, neschopnost říci ne, vyrušování jinými lidmi, odkládání, atd…

Nejčastější zloději času:
 • nestanovené cíle a priority
 • žádné denní, týdenní, roční plány
 • mnoho paralelních činností
 • dlouhé prodlevy
 • chybějící motivace
 • úkoly jsou rozpracovány, ale ne dotaženy do konce
 • nepozorný posluchač (něco může uniknout)
 • perfekcionismus
 • přílišné zahlcení vyřizováním papírů nebo jejich čtením
 • neefektivní telefonování
 • málo delegování
 • nedostatečná informovanost
 • příliš mnoho nedůležitých, dlouhých, nepřipravených porad
 • špatný odhad spotřeby času (nevyužívání zásad time managementu)

Techniky minimalizování časových ztrát

Plánujte písemně! Proč?
Vaše mysl se uvolňuje pro to, co je důležité a aktuální. Svoje záměry nezapomenete. Díky plánování zlepšíte spolupráci s ostatními. Písemný plán vám umožní zpětnou kontrolu – nejen toho, zda jste na něco nezapomněli, ale také toho, zda plány tvoříte realisticky

Využívejte přiměřeně moderních technologií
Nedovolte, aby se z „pomocníků“ (PC, telefon, elektronický organizér, staly časožrouty. Naučte se u Vámi používaných technických pomůcek zvládnout o jednu funkci navíc!

Když je to potřeba, říkejte NE
Vyjasněte si pro sebe, proč Vám činí obtíže odmítat druhé. Naučte se říkat NE tak, aby to nezranilo. Říkejte otevřeně, že nemáte čas. Prokazovat laskavost druhým je příjemné, avšak zapomenuté, odbyté nebo opožděné laskavosti Vám budou škodit. Berte na sebe jen ty úkoly, kterým čas věnovat chcete.

Respektujte svoji křivku výkonu
Znalost Vaší osobní výkonnostní křivky Vám pomůže k tomu, abyste si práci rozdělili lépe a pracovali s větším efektem.
Ranní typ (SKŘIVAN) – výkonnostní vrchol mezi 7 – 11 h, po 21. hodině výrazně klesá.
Večerní typ (SOVA) – výkonnostní vrchol mezi 20 – 24 h.

Křivka vyrušování
V určitých typických časech se vyrušování množí. Při svém denním plánu zkuste tyto časy zohlednit, plánujte během nich pouze rutinní činnosti nebo časovou rezervu. Pro kreativní činnosti nebo důležitá rozhodování jsou tyto časy nevhodné.

Dbejte o dlouhodobou životní rovnováhu

Přestože žijeme v hektické době, mnoha tlacích a náhlých či zásadních změnách, potřebujeme mít dostatek času a síly pro všechny sféry svého života, abychom zachovali životní rovnováhu, zdraví a schopnost podávat výborné výkony.

Sféry života: práce, rodina, přátelé, tělo, zdraví, duševní kompenzace, koníčky, finance. Pokud Vás krátkodobě budou zatěžovat problémy v jedné sféře, dají se do jisté míry kompenzovat energií získanou z jiných oblastí. Ujasněte si, co považujete za smysl svého života – jeho vědomí Vám může pomoci překonat krizová období. Pokud se rozhodnete věnovat nějakému cíli čas, budou vaše rozhodnutí vycházet z hodnotového systému, který má pro Vás osobně důležitost a smysl.