16

Stanovení ročních zisků solárních soustav

Stanovení ročních zisků solárních soustav

Nejdůležitějším parametrem pro investora a jeho rozhodnutí je samozřejmě výsledek v podobě vyčíslení celkových investičních nákladů a vyčíslení nákladů provozních, popř. úspor oproti stávajícímu systému přípravy teplé vody.

Pro již zmiňovaný dům byla stanovena maximální dispoziční plocha pro instalaci 120 kolektorů a po dohodě s investorem byly vytvořeny 2 varianty velikosti solárního systému. Varianta A s 80 kolektory a varianta B se 100 kolektory. Pro tyto varianty byly zpracovány simulace provozu a úspor jednotlivých variant.

Graf 1: Bilance potřeby energie pro přípravu TUV a solárních zisků varianty A (80 kolektorů) a varianty B (100 kolektorů)

Pro předpokládané zdražení energie byl proveden výpočet celkových nákladů na přípravu TUV se stávajícím systémem a jednotlivými variantami s výhledem na 20 let a předpokládaným nárůstům cen energii o 7 % za 1 rok (viz graf. 2).

Cena za 1 kWh pro počátek simulace (stávající stav) je 4 Kč. Předpokládané návratnosti obou systémů se pohybují kolem 9-10 let.

Graf 2: Návratnost nákladů

S rostoucími cenami energií se snižuje i návratnost investic do solárních systémů pro bytové domy. Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků, které vyřešily zateplením fasády objektu a výměnou oken vysoké náklady na vytápění se tak otvírá reálná možnost dalších úspor na provozu objektu a další snížení závislosti na rostoucích cenách energií. Teplá voda dnes již nepatří ke komfortu, nýbrž ke standardu našich domácností a její příprava by měla být jednoznačně efektivní, levná a ekologická.

Solární systémy jedinečně snoubí všechny tyto požadavky a stále více se ukazuje, že mají velkou šanci se v budoucnu stát nedílnou součástí všech systémů pro přípravu TUV. Díky používaným materiálům a životnosti více než 25 let, nemůže žádný investor udělat instalací solárního systému chybu. Jedinou podmínkou je tedy profesionalita dodavatelské firmy a správný návrh solárního systému.