04

Jištění vodičů

4.1 Základní pravidla

 • Vodič nebo spotřebič jistíme proti přetížení, nebo proti zkratu, nebo obojímu;

 • Ochrana proti přetížením a zkratovým proudům se provádí jedním nebo více jistícími prvky, které musí být schopné přerušovat jakýkoliv nadproud v místě, kde je prvek instalován;

 • Prvek musí přerušit každé přetížení ve vodiči dříve, než by mohlo vyvolat škodlivé oteplení izolace, spojů, koncovek nebo okolí vedení;

 • Jistící prvek musí přerušit zkratový proud předtím, než by se proud mohl stát nebezpečným v důsledku tepelných a mechanických účinků vznikajících ve vodičích a spojích;

 • Vodič může být jištěn zvlášť proti přetížení a zvlášť proti zkratu, nebo může být jištěn proti přetížení i zkratu jedním jistícím prvkem, který má schopnost vypínat zkraty;

 • Jistící přístroje se umísťují - na začátku vedení,
  1. tam, kde se zmenšuje průřez,
  2. tam, kde se zmenšuje dovolené zatížení vedení;

 • Jistící prvek musí být ve všech fázových vodičích;

 • Střední a ochranný vodič se nesmí jistit;

 • Nejistí se spojovací vedení mezi alternátorem a blokovým transformátorem v elektrárně;

 • V rozvodech nízkého napětí se používají následující jistící přístroje:
  1. pojistky,
  2. jističe,
  3. proudové chrániče,
  4. nadproudá relé.

4.2 Požadavky na činnost ochrany

 • Spolehlivost - ochrana musí být schopna rozeznat poruchový stav chráněného objektu a zapůsobit. K tomu přispívá zálohování ochran v elektrickém rozvodu.

 • Rychlost - je důležitá zvlášť při zkratech, aby se plně nerozvinuly účinky zkratového proudu.

 • Selektivita (výběrová schopnost) - ochrany musí rozeznat místo poruchy a odpojit pouze nejmenší poškozenou část, což se zajišťuje proudovým a časovým odstupňováním ochran řazených za sebou.

 • Citlivost = nejmenší hodnota ochranou sledované veličiny, která vyvolá zapůsobení ochrany (např. proudový chránič … 30 mA).

 • Přesnost - vyjadřuje se procentní chybou citlivosti ochrany.

4.3 Pojistky

4.3.1 Princip působení

Pojistky jsou nejstarší přístroje k ochraně před nadměrnými proudy. Začaly se používat ve druhé polovině 19. století, kdy se ukázala potřeba chránit (jistit) elektrická zařízení proti účinkům nadproudů. V roce 1885 si nechal patentovat Thomas Alva Edison tepelnou pojistku.


Princip působení pojistky využívá prosté skutečnosti, že při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá. Tavný drátek nebo pásek pojistky je přesně dimenzován tak, aby se při nadproudu přetavil dříve, než dojde k nadměrnému zahřátí vodičů obvodu a jejich roztavení. Pojistka, de facto její tavný vodič, tak tvoří nejslabší článek elektrického obvodu. Jeho přetavení způsobí rozpojení obvodu.


Tavný vodič je znázorněn na obr. 4.1. Nejčastěji se používá měď, nebo stříbro. V tavném vodiči jsou záměrně vytvořena zúžená místa, která se přetaví při velkém nadproudu (při zkratu). Na určitém místě tavného vodiče je nanesena vrstva pájky s nízkou teplotou tavení. Při menších nadproudech (tedy při přetížení) se pájka natavuje a proniká difuzí do základního materiálu tavného vodiče. Vzniklá slitina má tedy nižší teplotu tavení a větší měrný odpor než základní tavný vodič. V důsledku většího měrného odporu se tak tato část tavného vodiče intenzivněji zahřívá. Toto slabší místo se přetaví, pokud přetížení trvá delší dobu nebo opakovaně.

Obr. 4.1: Tavný vodič pojistky


4.3.2 Výhody a nevýhody pojistek

Výhodou pojistky je její jednoduchost a to, že při vysokém nadproudu, který vzniká při zkratu, zapůsobí velmi rychle, takže zkratový proud nemusí ani dosáhnout svého maxima.


Nevýhodou je skutečnost, že po každém přetavení je nutno ji vyměnit, nelze ji tedy používat opakovaně. Další nevýhodu lze vidět v tom, že u třífázového spotřebiče by mohla zapůsobit jen v jedné fázi, což by mělo za následek nebezpečný chod stroje na dvě fáze. Proto také dnes mají některé pojistky zařízení, které při zapůsobení pojistky v jedné fázi odpojí zbylé dvě fáze.


4.3.3 Konstrukce pojistky

Pojistka je znázorněna na obr. 4.2. Pojistka má obvykle keramické pouzdro, uvnitř je tavný vodič. Uvnitř pojistky bývá okolo tavného vodiče křemičitý písek, který slouží ke zhášení oblouku, jenž vzniká při přetavení tavného vodiče. Nahoře a dole jsou připojovací kontakty.

Obr. 4.2: Konstrukce pojistkové vložky pro malé proudy


4.3.4 Rozdělení pojistek podle doby vypnutí

 • Rychlé (normální) - označují se F.
 • Pomalé (se zpožděním) - označení T - používají se často pro jištění motorů, protože při rozběhu motoru proud prudce stoupne.
 • Velmi rychlé - označení FF, používají se pro jištění polovodičových zařízení.

4.3.5 Vypínací charakteristika pojistky

Vypínací charakteristika pojistky (též ampérsekundová charakteristika) je závislost doby vypnutí (dosažení nejvyšší dovolené provozní teploty) na velikosti přetížení. Vypínací charakteristiku udává pro daný druh pojistky výrobce. Lze z ní pak odečíst např., v jakém čase pojistka vypne při určitém nadproudu. Rozdělení pojistek dle charakteristik je popsáno v následujícím oddíle (4.3.6). Na obr. 4.3 jsou vypínací charakteristiky pojistek se jmenovitými proudy 6 - 160 A gG, tedy pro vedení. Obr. 4.4 ukazuje vypínací charakteristiky pojistek 40 - 250 A aM (pro motory).


4.3.6 Rozdělení pojistek podle vypínací charakteristiky

Podle vypínací charakteristiky lze pojistky rozdělit na:

 • gL/gG jsou pojistky, které jistí v celém proudovém rozsahu proti přetížení i proti zkratu. Používají se pro jištění vedení. Tyto pojistky jsou osazeny na přívodním kabelu k domu (v HDS, viz kapitola 2.3).

 • aM pojistky jistí proti zkratu, nejistí proti přetížení. Užívají se pro jištění motorů, kde určité přetížení vysokými rozběhovými proudy je přípustné.

 • gR pro jištění polovodičů a gTr pro jištění transformátorů jsou speciality, v běžné praxi málo vídané.

 • gF1 pro jištění kabelů.

Obr. 4.3: Vypínací charakteristiky pojistek 16 - 160 A gG


Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ

Obr. 4.4: Vypínací charakteristiky pojistek 40 - 250 A aM

Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


4.3.7 Rozdělení pojistek pro nízké napětí podle provedení

 1. a) Závitové

  Závitové pojistky mají následující části, viz obr. 4.5:

  • bezpečnostní patice,
  • vymezovací kroužek,
  • tavná pojistková vložka (patrona),
  • šroubovací hlavice.

  Pojistková vložka je nezaměnitelná (nelze ji použít pro jinou velikost patice). Tyto pojistky jsou odlišeny barvami pro jednotlivé jmenovité proudy, viz tab. 4.2.

  Obr. 4.5: Části závitové pojistky


 2. b) Nožové

  Nožové pojistky se skládají z pojistkového spodku a pojistkové vložky, která má kontakty ve tvaru nožů. Vyrábějí se pro větší vypínací výkony a větší jmenovité proudy. Jejich velikosti jsou normalizované. Nejsou odlišeny barvami. Tyto pojistky se vyměňují pomocí izolovaného pojistkového držáku (tzv. "žehlička"). Nožové pojistky jsou na obr. 4.6

  Obr. 4.6: Nožové pojistky s různými jmenovitými proudy
  Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


 3. c) Přístrojové

  Přístrojové pojistky se používají především pro jištění elektronických obvodů.
  V automobilech se používají pojistky s plastovým tělem a nožovými kontakty (barva plastu odpovídá jmenovité hodnotě pojistky). Plast je průhledný, takže umožňuje optickou kontrolu stavu pojistky. Pro jištění spotřební elektroniky slouží skleněné trubičkové pojistky (proudové rozsahy jsou od několika desetin do několika ampérů). Automobilové pojistky jsou na obr. 4.7 a přístrojové na obr. 4.8.

  Obr. 4.7: Autopojistky


  Obr. 4.8: Přístrojové pojistky


 4. d) Válcové

  Válcové pojistky slouží pro jištění obvodů převážně v rozvaděčích výrobních objektů nebo přímo strojů. Pojistku tvoří keramické tělísko, které má na obou stranách nalisované kontakty. Proudové rozsahy válcových pojistek jsou rozlišeny pouze potiskem, žádné barevné ani tvarové rozlišení není použito. Válcové pojistky se zasazují do pojistkových odpínačů. Válcové pojistky jsou na obr. 4.9.

  Obr. 4.9: Válcové pojistky
  Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


Na závěr je nutno připomenout, že pojistky se nesmí opravovat nebo jinak přemosťovat!!!


4.4 Jističe

4.4.1 Princip působení jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští

Jističe jsou samočinné nadproudé vypínače. Používají se pro ochranu před přetížením a zkratem. Princip funkce jističe se částečně liší podle druhu nadproudové spouště, tj. podle toho, jak je monitorován proud, který prochází jističem (a zároveň samozřejmě jištěným zařízením).


Termomagnetické nadproudové spouště se skládají ze dvou základních částí (spouští), z nichž každá reaguje na jinou poruchu, tedy na zkrat a na přetížení. Při zkratu je nutné, aby jistič zapůsobil velmi rychle, ale při přetížení může působit pomaleji. Proto mají tyto jističe dvě spouště, nadproudovou (časově závislou) a zkratovou (časově nezávislou). Jistič s oddělenými spouštěmi je na obr. 4.10. U tohoto jističe jsou obě spouště konstrukčně oddělené a umístěné v různých částech jističe. Tyto jističe se používají např. v domovních instalacích.


U kompaktních jističů a spouštěčů motorů tvoří obě tyto základní části nadproudové spouště obvykle jeden celek. Příklad kompaktního jističe je na obr. 4.11.


4.4.2 Nadproudová (tepelná, časově závislá) spoušť

Tepelnou spoušť tvoří bimetalový pásek složený ze dvou kovů, které mají výrazně odlišnou tepelnou roztažnost. Při průchodu proudu se kovy zahřívají a roztahují. Pokud nadproud prochází dostatečně dlouhou dobu, bimetal se prohne tak, že pomocí mechanické vazby (lišty, táhla atd.) dojde k uvolnění západky spínacího mechanismu. Následně dojde k samočinnému rozpojení silových kontaktů jističe a tedy odpojení obvodu.


4.4.3 Zkratová (elektromagnetická, časově nezávislá) spoušť

Zkratová spoušť je tvořena elektromagnetem. Běžný provozní proud nezpůsobí tak silné pole, aby došlo k vybavení spouště. Velký zkratový proud ale způsobí okamžité působení elektromagnetu na volnoběžku a následné rozpojení obvodu.

Obr. 4.10: Jistič s oddělenou tepelnou a zkratovou spouští LPN-10B-1pro domovní instalace
Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


Obr. 4.11: Kompaktní jistič pro všeobecné použití
Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


4.4.4. Elektronické nadproudové spouště

Elektronické nadproudové spouště pracují na zcela odlišném principu. Skládají se také z jiných základních částí. Součástí spínacího bloku jističe s elektronickou spouští jsou proudové transformátory v každém pólu jističe, které snímají proud procházející jištěným zařízením, a zároveň k napájení vlastní elektronické nadproudové spouště. Primární vinutí tvoří jeden průvlek, sekundární vinutí cívka s mnoha závity. Vlastní elektronická spoušť tvoří samostatný výměnný blok. Jejím základem je deska s plošnými spoji, mikroprocesorem a dalšími elektronickými součástkami. Výstupním členem elektronické nadproudové spouště je speciální vybavovací elektromagnet. Příklad elektronické nadproudové spouště je na obr. 4.12.

Obr. 4.12 Nadproudová spoušť MTV8 jističe BD250
Příručka elektrotechnika, jistící přístroje II, OEZ


4.4.5 Rozdělení jističů podle charakteristiky

 • typ B - vypíná při (3 – 5) In, jsou vhodné pro jištění vedení napájející elektrická zařízení, které nezpůsobují velké proudové rázy (malé skupiny žárovek nebo výbojek, zásuvkové obvody), proto se používají v domovních instalacích;

 • typ C - vypíná při (5 – 10) In, jsou vhodné pro jištění vedení napájející elektrická zařízení, která způsobují proudové rázy (větší skupiny žárovek nebo výbojek, spínané zdroje, vícepólové motory);

 • typ D - vypíná při (10 - 20) In, jsou vhodné pro jištění vedení napájející elektrická zařízení, která způsobují velké proudové rázy (transformátory, motory s těžkým rozběhem).

Všechny charakteristiky mají stejnou tepelnou část, liší se pouze ve zkratové části, viz obr. 4.13.

Obr. 4.13: Vypínací charakteristiky jističů typů B, C, D
Příručka elektrotechnika, jistící přístroje I, OEZ


4.5 Jistící nadproudá relé

Používají se pro jištění elektrických spotřebičů před přetížením. Nemají ovšem kontakty pro vypínání samotného pracovního proudu. Mají pouze pomocné kontakty schopné spínat malé proudy. Samotný nadproud se musí vypnout jiným spínačem, nejčastěji stykačem. Používají se ve spojení s pojistkou a stykačem.

Obr. 4.14: Jistící nadproudé relé


4.6 Proudový chránič

4.6.1 Princip funkce proudového chrániče

Chránič je určený k ochraně osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. V elektrických rozvodech jsou používány jako další (doplňková) ochrana, tedy v žádném případě nesmí nahradit jištění obvodů pojistkami nebo jističi.


Pracuje na principu součtového transformátorku. Sleduje proud, který do připojeného obvodu vtéká, a který vytéká. Pokud jsou proudy rozdílné, pak je zřejmé, že proud odtéká jinou cestou, což je příznakem poruchy. Vlivem rozdílového proudu vzniká na sekundárním vinutí proud. Pokud dosáhne určité velikosti, spustí mechanismus, který odpojí obvod od sítě. Vypnutí chrániče je velmi rychlé, a tak prochází-li poruchový proud přes člověka nebo zvíře, dojde k odepnutí obvodu tak rychle (viz 4.6.2), že nedojde k úrazu elektrickým napětím. Chránič má tlačítko TEST, které slouží k ověření správné funkce chrániče. Pokud je chránič připojen na jmenovité napětí, musí po stisknutí tlačítka TEST okamžitě vybavit. Princip proudového chrániče je zřejmý z obr. 4.15, fotografie chrániče je na obr. 4.16.

Obr. 4.15: Princip proudového chrániče
Průvodce elektrikáře přípravou na zkoušky a přezkoušení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., 2013, PRE


4.6.2 Druhy proudových chráničů

Pro ochranu osob a zvířat se používají chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA. Tyto chrániče mají při jmenovitém vybavovacím proudu vypnout do 300 ms, při pětinásobku jmenovitého vybavovacího proudu do 40 ms.

Průmyslové chrániče se vyrábějí se jmenovitým vybavovacím proudem 100 mA.

Na obr. 4.16 je vyfocen chránič 30 mA a pohled dovnitř chrániče.

Obr. 4.16: Proudový chránič 30 mA


4.7 Volba jistícího prvku z hlediska přetížení

4.7.1 Základní podmínky pro návrh

Tak jako jsme se v kapitole 3 (Dimenzování vodičů) zabývali návrhem správného průřezu vodiče, popíšeme si nyní postup při správném určení vhodné ochrany. V ČSN 33 2000 jsou přesně stanoveny podmínky s ohledem na přístroj chránící vedení před přetížením. Pro větší názornost a srozumitelnost byly zde v této publikaci použity trochu odlišné indexy, než uvádí norma, a významy jsou dále vysvětleny.


Jistící prvek vedení musí vyhovovat následujícím podmínkám:


`I_v≤I_j≤I_{dov}`

`I_j≤K_p \cdot I_n`


kde:


Iv - proud, pro který je vedení navrženo (výpočtový) (A),
Ij - jmenovitý (případně nastavený) proud jistícího prvku (A),
Idov - dovolené proudové zatížení vedení, viz 3.2.2 (A),
In – jmenovitá zatížitelnost z tabulky 2.4 (A),
Kp - součinitel přiřazení jistícího prvku, závisící na typu vodiče (kabelu), způsobu uložení vodiče (kabelu), počtu vzájemně se ohřívajících vodičů, typu ochrany, okolní teplotě a případně na dalších parametrech.


Určit hodnotu součinitele Kp je velmi pracné, součinitel závisí na mnoha parametrech a oteplení vodiče probíhá podle exponenciální křivky a závisí na druhé mocnině proudu vodičem. Přiřazovací součinitelé jistícího prvku pro kabely s PVC izolací jsou v tab. 4.1.

Typ jištění Kp
Pojistka gG do jmen. proudu 10 A 0,7
Pojistka gG od jmen. proudu 16 A 0,9
Jistič s charakteristikou B, C a D do průřezu 2,5 mm2 0,95
Jistič s charakteristikou B, C a D od průřezu 4 mm2 1

Tab. 4.1: Přiřazovací součinitel jistícího prvku k vedení pro PVC kabely:


4.7.2 Jmenovité proudy pojistek a jističů

Nejčastěji vyráběné pojistky a jističe mají následující jmenovité proudy: 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 225; 250; 300; 315; 350; 400; 500; 630; 800; 1000 (A). Závitové pojistky a některé jističe se vyrábějí s barevným rozlišením pro jednoduchou identifikaci jmenovitého proudu. Jinak je samozřejmě vždy na každém jistícím přístroji jmenovitý proud ještě uveden.

Barevné označení Jmenovitý proud (A)
Růžová 2
Hnědá 4
Zelená 6
Červená 10
Šedá 16
Modrá 20
Žlutá 25
Černá 35
Bílá 50
Měděná 63
Stříbrná 80

Tab. 4.2: Barevné odlišení nejčastěji používaných pojistek nízkého napětí


4.7.3 Příklad na volbu jištění

Vraťme se k našemu příkladu z kapitoly 3.2.4, kde jsme pro napájení stroje s parametry:

 • P = 25 kW, U = 400 V, cosφ = 0,7,
 • uložení vodičů na perforovaných lávkách ... E,
 • okolní teplota 20 °C,
 • vodič CYKY ... jádro z Cu, izolace PVC - dovolená provozní teplota 70 °C,

navrhli vodič CYKY 5x16 mm2.


Pokusme se nyní správně určit jeho jistič.


Postup:

 • jmenovitý proud jističe musí odpovídat podmínkám
 • `I_v≤I_j≤I_{dov}`

  `I_j≤k_p \cdot I_n`


 • protože Iv = 51,55 A a Idov = 67,2 A, měl by proud jističe být někde mezi těmito hodnotami. Tomu by mohl odpovídat jmenovitý proud Ij = 63 A,

 • ještě je potřeba určit přiřazovací součinitel Kp z tab. 4.1. Jedná se o točivý stroj, použijeme tedy motorový jistič s charakteristikou C pro vodič od průřezu 4 mm2, tedy Kp = 1.

 • Ověření podmínek
 • `I_v≤I_j≤I_{dov}`

  `I_j≤k_p \cdot I_n`

  51,55 < 63 < 67,2 ... platí

  63 < 1 . 80 ... platí


Můžeme tedy použít pro jištění kabelu CYKY 5x16 mm2 jistič se jmenovitým proudem Ij = 63 A.


V praxi je možno využít tabulky přiřazení jistících prvků, viz tab. 4.3. Pokud nahlédneme do sloupce 5 této tabulky, najdeme vodič 16 mm2 Cu, který má jmenovitou zatížitelnost 80 A a je k němu přiřazen jistič se jmenovitým proudem 80 A, což odpovídá výsledkům našeho počítání.


Způsob uložení Počet zatížených vodičů
A Tři Dva
B Tři Dva
C Tři Dva Tři
E, F Tři Dva
Průřez mm2 Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 Sloupec 6
I J P I J P I J P I J P I J P I J P
Cu 1

1,5

2,5

4
10,5

13

18

24
6

10

16

20
6

6

10

16
11

14,5

19,5

26
6

10

16

20
6

10

10

20
12

15,5

21

28
6

10

20

25
6

10

16

20
13,5

17

23

31
10

16

20

25
6

10

16

25
14,5

18,5

25

34
10

16

20

32
10

10

16

25
17

22

30

40
10

20

25

32
10

16

20

25
6

10

16

25

35

50

70

95
31

42

56

73

89

108

136

164
25

32

50

63

63

80

100


25

32

40

50

63

80

100

125
34

46

61

80

99

119

151

182
32

40

50

63

80

100

125


25

32

50

63

63

80

100

125
36

50

68

89

110

134

171

207
32

40

63

80

100

125
25

40

50

63

80

100

125

160
40

54

73

96

117

141

179

216
32

50

63

80

100

125
32

40

63

80

100

125

160

160
43

60

80

101

126

153

196

238
40

50

63

100
32

40

63

80

100

125

160

200
51

70

94

119

147

179

229

278
40

63

80

100

125


40

50

80

80

100

125

160

225
120

150

185

240
188


210
160


239
200


249

285

324

380


200

225

250

315
276

318

162

424


250

250

315

400
322

371

424

500


250

315

315

400
Al 2,5

4

6

10
14

19

24

32
10

16

20

25
6

10

16

25
15

20

26

36
10

16

20

32
10

10

20

25
16,5

22

28

39
10

20

25

32
10

16

20

32
19

25

32

43
16

20

25

40
10

16

20

32
19,5

26

33

45
16

20

25

40
10

20

25

32
23

31

39

54
20

25

32

50
16

20

25

40
16

25

35

50
43

57

70

84
40

50

63

80
32

40

50

63
48

63

77

93
40

50

63

80
32

40

50

63
53

69

85

103
50

63

80

100
40

50

63

80
58

76

94

113
50

63

80

100
40

63

63

80
61

78

96

117
50

63

80

100
50

63

80

100
73

89

111

135
63

80

100

125
50

63

80

100
70

95

120

150
107

129

149


100

100

125


80

100

125


118

142

164


100

125
80

100

125


130

158

185


125


100

125

160


142

171

197

226
125


100

125

160

200
150

182

212

245
125


125

160

160

200
173

210

244

248


125

160

160

225
185

240


256

300


225

250
280

330


250

250
320

380


250

315

Tab. 4.3: Zatížitelnost a jmenovité proudy jističů a pojistek pro kabely s izolací PVC


I ... dovolené proudové zatížení vodičů (A)
J ... jmenovitý proud přiřazeného jističe (A)
P ... jmenovitý proud přiřazené pojistky (A)


4.7.4 Doba odpojení vedení

Ochrana musí odpojit obvod od sítě v době dle ČSN 33 2000-4-41. Maximální doby odpojení pro běžně používaná napětí v sítích TN a TT jsou v tab. 4.4.


Síť 120 V < U0 ≤ 230 V (s) 230 V < U0 ≤ 400 V (s)
AC DC AC DC
TN 0,4 5 0,2 0,4
TT 0,2 0,4 0,07 0,2

Tab. 4.4: Maximální doby odpojení v sítích TN a TT


4.8 Kontrolní otázky


Zdroje

[1] OEZ: Příručka elektrotechnika, Jistící přístroje I
[2] OEZ: Příručka elektrotechnika, Jistící přístroje II
[3] KŘÍŽ MICHAL: Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady, IN-EL Praha 2008
[4] KULHÁNEK Eduard: EN3, interní materiál VOŠ a SPŠE F. Křižíka
[5] KOLEKTIV AUTORŮ: Průvodce elektrikáře přípravou na zkoušky a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., PRE 2013
[6] ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
[7] Elektronická učebnice - olomoucký kraj - Elektrotechnika.
Dostupné z https://eluc.kr-olomoucky.cz
[8] Učíme v prostoru, Encyklopedie - Rodinný dům.
Dostupné z http://uvp3d.cz/dum/

Média

Obr. 4.1 Tavný vodič pojistky: archiv autorky
Obr. 4.2 Konstrukce pojistkové vložky pro malé proudy: Konstrukce pojistkové vložky pro malé proudy [obrázek]. In: Elektronická učebnice - olomoucký kraj - Elektrotechnika. [online]. [vid. 12. 3. 2016]. Dostupné z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/374
Obr. 4.3 Vypínací charakteristiky pojistek 16 - 160 A gG: Pojistkové vložky PN000 6-160 A gG [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str.13. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.4 Vypínací charakteristiky pojistek 40 - 250 A aM: Pojistkové vložky PN1 40-250 A aM [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str.14. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.5 Části závitové pojistky: NEVAŘILOVÁ Ludmila. Jednotlivé části závitové pojistky [fotografie]. In: Učíme v prostoru, Encyklopedie - Rodinný dům. [online]. [vid. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://uvp3d.cz/dum/?page_id=2625
Obr. 4.6 Nožové pojistky s různými jmenovitými proudy: OEZ. Pojistkové vložky různého jmenovitého napětí [fotografie]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str.7. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.7 Autopojistky: RR NÁŘADÍ. Mini ploché autopojistky nabíječka BA 75 Multico [fotografie]. In: RR nářadí - Hoby a volný čas - Autopotřeby a kosmetika -Příslušenství pro auta. [online]. [vid. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.rr-naradi.cz/mini-ploche-autopojistky-nabijecka-ba75-multico
Obr. 4.8 Přístrojové pojistky: ELRON ELEKTRO. Pojistka sklen. 5x20 630mA F/35 rychlá [fotografie]. In: Elron Elektro - E-shop - Jištění - Pojistky a příslušenství - přístrojové pojistky. [online]. [vid. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.elron.cz/cz/eshop/product-pojistka-sklen-5x20-630ma-f-35-rychla-8662
Obr. 4.9 Válcové pojistky: Válcové pojistkové vložky. [Fotografie]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str. 8. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.10 Jistič s oddělenou tepelnou a zkratovou spouští LPN-10B-1 1 pro domovní instalace: Jistič s termomagnetickou nadproudovou spouští pro domovní a podobné instalace, jistič LPN-10B-1. [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str. 25. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.11 Kompaktní jistič pro všeobecné použití: Jistič s termomagnetickou nadproudovou spouští pro všeobecné použití, kompaktní jistič BC160NT305-125-D. [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str. 26. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.12 Nadproudová spoušť MTV8 jističe BD250: Nadproudová spoušť MTV8 jističe BD250 produktové řady Modeion. [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje II. Str. 14. Www.oez.cz. JP1-2012-C. 108 str.
Obr. 4.13 Vypínací charakteristiky jističů typů B, C, D: Vypínací charakteristiky jističů LPN, LPE a LST. [obrázek]. In: OEZ. Příručka elektrotechnika. Jistící přístroje I. Str. 31. Www.oez.cz. JP1-2011-C. 92 str.
Obr. 4.14 Jistící nadproudé relé: ELIMA. LRD21 Jistící nadproudové relé 12-18 A tř.10A Schneider.[fotografie]. In: ELIMA - e-shop - Modulární přístroje - Příslušenství -Stykače LRD21 Jistící nadproudové relé 12-18 A tř.10A Schneider. [online]. [vid. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.elima.cz/obchod/lrd21-jistici-nadproudove-rele-12-18a-tr_-10a-schneider-p-7029.html
Obr. 4.15 Princip proudového chrániče: KOLEKTIV AUTORŮ: Průvodce elektrikáře přípravou na zkoušky a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Str. 44. PRE 2013. 179 str.
Obr. 4.16 Proudový chránič 30 mA: archiv autorky