Úvod

Účel publikace


Tato publikace vznikla za účelem pomoci žákům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy Františka Křižíka (viz obr. 0.1, www.vosaspsekrizik.cz) při studiu předmětu elektroenergetika. Též ji mohou využít zájemci o elektrotechniku a energetiku z řad veřejnosti nebo naši budoucí žáci a studenti k bližšímu seznámení s příslušnými tématy.

První díl je zaměřen na oblasti základních pojmů z elektroenergetiky, instalací v bytové výstavbě, dimenzování a jištění vodičů nízkého napětí a ochran před úrazem elektrickým proudem. Zabývá se jednotlivými tématy v rozsahu ŠVP VOŠ a SPŠE F. Křižíka a rozhodně si neklade za cíl podrobné a vyčerpávající zmapování jednotlivých oblastí. Veškeré texty, tabulky a obrázky vycházejí z předpisů platných v době vzniku této publikace (leden - březen 2016). Protože se v elektrotechnice předpisy a normy stále doplňují a upravují, je potřeba, aby tento fakt studenti a čtenáři vzali v úvahu a průběžně aktualizovali své vědomosti.

Texty neprošly jazykovou úpravou.


Obr. 0.1: VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1


Energetika je jedním ze strategických a klíčových odvětví hospodářství každé země. Elektroenergetika představuje její významnou část a zahrnuje výrobu, přenos, distribuci a užití elektrické energie. Život bez elektrické energie si dnes málokdo umí představit. V roce 2014 vyprodukovaly země OECD 10205,2 TWh elektrické energie (dle údajů ČEZ). Dle údajů ERÚ bylo v roce 2014 vyrobeno v České republice 86003,4 GWh elektrické energie a spotřebovalo se 69622 GWh. Nejvíce elektrické energie se v naší republice spotřebovalo v průmyslu. Vývoj výroby elektřiny v ČR za posledních 10 let ukazuje obr. 0.2. V současné době se v oblasti elektroenergetiky hledají se nové zdroje a nové přístupy.


Obr. 0.2: Vývoj výroby elektřiny v ČR od roku 2005 do roku 2014


Česká elektroenergetika je pevně spojena se osobností Františka Křižíka (viz obr. 0.3), jehož jméno nese i naše škola. Elektroenergetika je také velmi perspektivním a prestižním studijním oborem, protože je předpoklad, že se bude dále rozvíjet a bude potřebovat nové odborníky v oblasti výroby, přenosu i užití elektrické energie.


Obr. 0.3: Busta Františka Křižíka ve VOŠ a SPŠE F. Křižíka
Zdroje

[1] Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2014 [online]. ERÚ. [vid. 20. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2014.pdf/933fc41a-ad79-4282-8d0f-01eb25a63812.
[2] Energetika ve světě. ČEZ-pro média-čísla a statistiky [online]. [vid. 20. 3. 2016]. Dostupné z:

Média

Obr. 0.1 VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1: archiv VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1
Obr. 0.2 Vývoj výroby elektřiny od roku 2005 do roku 2014: Vývoj výroby elektřiny brutto [graf]. In: Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2014 [online]. ERÚ. [vid. 20. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2014.pdf/933fc41a-ad79-4282-8d0f-01eb25a63812
Obr. 0.3 Busta Františka Křižíka ve škole VOŠ a SPŠE F. Křižíka: archiv autorky