Obsah

1 Elektrické sítě a vodiče


 • 1.1 Elektroenergetická soustava

 • 1.2 Normalizovaná napětí
  1. 1.2.1 Rozdělení napětí dle velikosti
  2. 1.2.2 Používané hladiny napětí v ČR

 • 1.3 Druhy sítí
  1. 1.3.1 Rozdělení sítí z hlediska vedení (tvaru, uspořádání)
  2. 1.3.2 Rozdělení sítí z hlediska vodičů
  3. 1.3.3 Rozdělení sítí z hlediska druhu napětí

 • 1.4 Zapojení soustav
  1. 1.4.1 Systém značení
  2. 1.4.2 Síť TN-S
  3. 1.4.3 Síť TN-C
  4. 1.4.4 Síť TN-C-S
  5. 1.4.5 Síť TT
  6. 1.4.6 Síť IT

 • 1.5 Zapojení sítí do hvězdy a do trojúhelníka - opakování
  1. 1.5.1 Zapojení do hvězdy
  2. 1.5.2 Zapojení třífázové soustavy do trojúhelníka

 • 1.6 Vodiče pro silnoproudý rozvod
  1. 1.6.1 Význam vodičů a vymezení pojmů
  2. 1.6.2 Tvary jader vodičů
  3. 1.6.3 Provedení jádra
  4. 1.6.4 Materiály jader pro silnoproudé vodiče
  5. 1.6.5 Materiály izolace vodičů
  6. 1.6.6 Holé vodiče
  7. 1.6.7 Značení vodičů
  8. 1.6.8 Způsoby uložení vodičů

 • 1.7 Kontrolní otázky


 • 2 Elektrická instalace v obytných budovách


 • 2.1 Části domovního rozvodu

 • 2.2 Přípojka
  1. 2.2.1 Přípojka z venkovního vedení
  2. 2.2.2 Přípojka kabelová

 • 2.3 Hlavní domovní skříň (HDS)

 • 2.4 Hlavní domovní vedení (HDV)
  1. 2.4.1 Roztřídění bytů dle stupně elektrizace
  2. 2.4.2 Určení průřezu HDV

 • 2.5 Elektroměrová rozvodnice

 • 2.6 Bytová rozvodnice

 • 2.7 Elektrická instalace v bytě
  1. 2.7.1 Světelné obvody
  2. 2.7.2 Zásuvkové obvody jednofázové
  3. 2.7.3 Obvod pro elektrický sporák
  4. 2.7.4 Další samostatné obvody
  5. 2.7.5 Uložení vodičů v bytě
  6. 2.7.6 Elektrická instalace v prostoru vany nebo sprchového koutu
  7. 2.7.7 Elektrická instalace v prostoru umyvadla a dřezu

 • 2.8 Elektrická instalace v dalších prostorech bytové výstavby
  1. 2.8.1 Elektrické zařízení na staveništích
  2. 2.8.2 Sklep
  3. 2.8.3 Půda
  4. 2.8.4 Prádelna
  5. 2.8.5 Garáž
  6. 2.8.6 Domácí dílna
  7. 2.8.7 Zahrada
  8. 2.8.8 Sauna
  9. 2.8.9 Bazén

 • 2.9 Hromosvody
  1. 2.9.1 Bouřky
  2. 2.9.2 Blesky
  3. 2.9.3 Popis výboje mrak – země, negativní
  4. 2.9.4 Historie ochrany před bleskem
  5. 2.9.5 Ochrana před bleskem
  6. 2.9.6 Základní části hromosvodu
  7. 2.9.7 Druhy hromosvodů
  8. 2.9.8 Používané materiály
  9. 2.9.9 Oddálený hromosvod

 • 2.10 Kontrolní otázky


 • 3 Dimenzování vodičů a kabelů


 • 3.1 Přehled hledisek pro dimenzování

 • 3.2 Dimenzování z hlediska dovolené provozní teploty (proudové zatížitelnosti)
  1. 3.2.1 Dovolená provozní teplota
  2. 3.2.2 Dovolené proudové zatížení
  3. 3.2.3 Postup výpočtu potřebného průřezu vodiče
  4. 3.2.4 Příklad na dimenzování vodiče dle proudové zatížitelnosti

 • 3.3 Dimenzování vedení s ohledem na mechanické namáhání

 • 3.4 Dimenzování vedení podle dovolených úbytků napětí

 • 3.5 Dimenzování vedení se zřetelem na správnou funkci ochran

 • 3.6 Dimenzování vedení s ohledem na hospodárnost

 • 3.7 Dimenzování vedení s ohledem na účinky zkratových proudů
  1. 3.7.1 Dynamické síly
  2. 3.7.2 Tepelné účinky

 • 3.8 Kontrolní otázky


 • 4 Jištění vodičů


 • 4.1 Základní pravidla

 • 4.2 Požadavky na činnost ochrany

 • 4.3 Pojistky
  1. 4.3.1 Princip působení
  2. 4.3.2 Výhody a nevýhody pojistek
  3. 4.3.3 Konstrukce pojistky
  4. 4.3.4 Rozdělení pojistek podle doby vypnutí
  5. 4.3.5 Vypínací charakteristika pojistky
  6. 4.3.6 Rozdělení pojistek podle vypínací charakteristiky
  7. 4.3.7 Rozdělení pojistek pro nízké napětí podle provedení

 • 4.4 Jističe
  1. 4.4.1 Princip působení jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští
  2. 4.4.2 Nadproudová (tepelná, časově závislá) spoušť
  3. 4.4.3 Zkratová (elektromagnetická, časově nezávislá) spoušť
  4. 4.4.4 Elektronické nadproudové spouště
  5. 4.4.5 Rozdělení jističů podle charakteristiky

 • 4.5 Jistící nadproudá relé

 • 4.6 Proudový chránič
  1. 4.6.1 Princip funkce proudového chrániče
  2. 4.6.2 Druhy proudových chráničů

 • 4.7 Volba jistícího prvku z hlediska přetížení
  1. 4.7.1 Základní podmínky pro návrh
  2. 4.7.2 Jmenovité proudy pojistek a jističů
  3. 4.7.3 Příklad na volbu jištění
  4. 4.7.4 Doba odpojení vedení

 • 4.8 Kontrolní otázky


 • 5 Ochrany před úrazem elektrickým proudem


 • 5.1 Základní pojmy

 • 5.2 Působení elektrického proudu na lidský organismus
  1. 5.2.1 Střídavý proud
  2. 5.2.2 Stejnosměrný proud
  3. 5.2.3 Bezpečná jmenovitá napětí
  4. 5.2.4 Odpor lidského těla

 • 5.3 Třídy ochrany pohyblivých elektrických zařízení

 • 5.4 Ochranné prostředky

 • 5.5 Prostředky základní ochrany
  1. 5.5.1 Základní izolace
  2. 5.5.2 Ochrana kryty nebo přepážkami
  3. 5.5.3 Ochrana zábranou
  4. 5.5.4 Ochrana polohou
  5. 5.5.5 Omezení napětí
  6. 5.5.6 Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje

 • 5.6 Prostředky ochrany při poruše
  1. 5.6.1 Přídavná izolace
  2. 5.6.2 Ochranné uzemnění a pospojování
  3. 5.6.3 Automatické odpojení od zdroje
  4. 5.6.4 Jednoduché oddělení obvodů
  5. 5.6.5 Nevodivé okolí

 • 5.7 Prostředky zvýšené ochrany
  1. 5.7.1 Zesílená izolace
  2. 5.7.2 Ochranné oddělení obvodů

 • 5.8 Doplňková ochrana
  1. 5.8.1 Doplňková izolace
  2. 5.8.2 Proudový chránič

 • 5.9 Kontrolní otázky