Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Category: Sport

Release date: 2017

Book size: 74,11 MB

ISBN: 978-80-88246-11-4

Last update: 14. 6. 2018

Book format: mBook

Plavání I

Author:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.

Předložený text seznamuje studenty se základními znalostmi nezbytnými pro pochopení principů pro správnou techniku plavání. Úvodní část se poměrně obsáhle věnuje dýchání ve vodě, což je základ pro všechny plavecké způsoby. Dílčí kapitoly se věnují technice plavání kraulem a prsama. Každý plavecký způsob je rozčleněn na subkapitoly: poloha těla, práce nohou, práce paží, souhra a dýchání. V závěru textu je popsáno správné provedení startů a obrátek. Text je dopiněn obrázky, řadou videosekvencí a otázkami pro ověření získaných znalostí. Studenti si osvojí základní plavecké dovednost — dýchání, propulzivní pohyby. V praktických cvičeních si zdokonalí plavecké způsoby prsa, znak, kraul, a to dle posledních trendů v plaveckém sportu. Studenti vypracují seminární práci na téma zadané na začátku semestru. Téma bude navazovat na obsah výuky daného předmětu.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms