Buy for 90 CZK Buy as a gift for 90 CZK

Publisher: Masarykova univerzita

Category: eMUNI

Release date: 2023

Book size: 1,46 MB

ISBN: 978-80-280-0051-6

Last update: 26. 7. 2023

Book format: PDF

Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče

Author:
Olga Suková, Zdeňka Knechtová

Předložená monografie slouží jako studijní opora ke specializačnímu vzdělávání všeobecných sester v intenzivní péči. Prohlubování kvalifikace v oboru intenzivní péče je náročné nejen vzhledem k rychlému technickému vývoji, ale také ke stále se měnícím podmínkám. Sestry přichází studovat s různými očekáváními a představami, které jsou konfrontovány s názory, postoji a dovednostmi vyučujících, s různorodými učebními texty, s širším kolektivem studentů a pochopitelně i s praxí samotnou. K porozumění vysoce specializovaných postupů je proto nutné disponovat konzistentními znalostmi, a také zautomatizovanými základními dovednostmi, získanými praxí nejen na pracovištích intenzivní medicíny. Tato publikace slouží jednak jako teoretická opora, jednak jako materiál popisující příklady z klinického prostředí. Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že ověření teorie a její přenesení do praxe je jednou z největších profesních výzev pro začínající i zkušené sestry. Zejména odborná rozprava vedená nad ošetřovatelskými výkony a postupy vyžaduje silnou argumentační linii založenou na principech evidence-based nursing (EBN). Při tvorbě tohoto textu jsme vycházely z mnohaletých zkušeností s výukou ošetřovatelských postupů u studujících navazujícího magisterského programu Intenzivní péče. Zaměřily jsme se především na témata z různých oblastí intenzivní medicíny, která považujeme za potřebná a v česky psané odborné literatuře obtížněji dohledatelná. S přihlédnutím k uvedenému věříme, že publikace osloví nejen studenty, ale také všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky působící na pracovištích intenzivní medicíny.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms