06

Geometrie

Bod, přímka, polopřímka

Bod – je základní geometrický pojem, bod obvykle označujeme křížkem a značíme jej velkým písmenem.

Přímka – se zadává dvěma body, neboť každými dvěma body lze vést právě jednu přímku. Značíme ji dvěma body nebo častěji malým písmenem.

Polopřímka – je podobná přímce, má počátek (ale stále nemá konec). Nejčastěji ji značíme dvěma body, první je počátek.

Úsečka

Úsečka – je část přímky, ohraničená dvěma krajními body. Úsečku označujeme krajními body, takže můžeme mluvit o úsečce AB, pokud má krajní body A a B.

U úsečky můžeme měřit délku, což je vzdálenost mezi jejími krajními body. Délku úsečky AB zapisujeme pomocí svislých čar: |AB| =

Kolmice

Kolmice – je geometrický útvar. Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel.

Zapisujeme: a ⊥ b
čteme: přímka a je kolmá na přímku b.

Přímky a, b jsou kolmé na sebe navzájem.

Platí: a ⊥ b a b ⊥ a

Také polopřímky a úsečky mohou být na sebe kolmé.

Rovnoběžky

Rovnoběžky – jsou dvě či více přímek, které se nikdy neprotínají, mají stejný směr, nemají žádný společný bod.

Zapisujeme: a || b
čteme: přímka a je rovnoběžná s přímkou b.

Rovnoběžné mohou být i polopřímky a úsečky.

Kolmice sestrojená k jedné rovnoběžné přímce je zároveň kolmicí i k druhé rovnoběžné přímce.

Čtverec

Čtverec – je čtyřúhelník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé a jeho sousední strany jsou na sebe kolmé.

Úhlopříčky: čtverec má dvě úhlopříčky, jsou na sebe kolmé, jsou stejně dlouhé.

K sestrojení čtverce potřebujeme znát délku jeho strany (a).

Obdélník

Obdélník – je čtyřúhelník, který má dvojice protilehlých stran stejně dlouhé a jeho sousední strany jsou na sebe kolmé.

Úhlopříčky: obdélník má dvě úhlopříčky, jsou stejně dlouhé.

K sestrojení obdélníku potřebujeme znát délky jeho sousedních stran (a, b).

Kružnice

Kružnice – je křivka, která má od daného bodu, středu kružnice, vždy stejnou vzdálenost - poloměr.

Zapisujeme: k(S;r)
čteme: kružnice k se středem S a poloměrem r

K sestrojení kružnice potřebujeme znát její poloměr.

Trojúhelník

Trojúhelník – je geometrický útvar, který má právě tři strany.

Trojúhelník, který má všechny tři strany stejně dlouhé se nazývá rovnostranný.

Trojúhelník, který má dvě strany stejně dlouhé se nazývá rovnoramenný.

K sestrojení trojúhelníku potřebujeme znát délky jeho tří stran.

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník – je trojúhelník, jehož dvě sousední strany jsou na sebe kolmé (svírají pravý úhel).

K sestrojení pravoúhlého trojúhelníku potřebujeme znát délky dvou stran svírající pravý úhel.