4

Rozmanitost organismů

Rozdělení organizmů podle stavby:

Podle dnešních poznatků obecné biologie je možno všechny organizmy žijící na Zemi rozdělit podle jejich stavby - z hlediska obecného principu uspořádanosti (podle toho, co je společné všem organizmům) na následující kategorie:


4.1 Podbuněčné organismy – viry

Virus (virus = latinsky zlá síla) je struktura nacházející se na hranici mezi živým a neživým (nebuněčný organismus). Je poměrně obtížné charakterizovat stavbu virové částice obecně. Viry se velmi liší velikostí – od částic o průměru okolo 800 nm (mimiviry), které lze spatřit i kvalitním světelným mikroskopem, až po částice o průměru okolo 20 nm, tj. o velikosti ribozómu. Některé viry jsou kromě obalového proteinu ještě obaleny polopropustnou membránou – například viry chřipky nebo HIV.


Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA, které jsou uloženy v kapsidě a několik málo proteinů tvořících virový obal. Ty složitější mohou navíc obsahovat 1-2 obalové membrány pocházející z napadené buňky (ta vnější je obvykle obohacena virovými proteiny sloužícími k rozpoznání hostitelské buňky a k usnadnění průniku dovnitř) a enzymy, které jim mají usnadnit invazi do buňky a expresi své DNA či RNA.


Viry nejsou schopny samostatné existence bez hostitelské buňky, tedy přesněji nejsou schopny se bez hostitelské buňky reprodukovat. Buňka slouží pouze jen jako biologická továrna a sklad náhradních dílů potřebných pro vznik nových virů. Po splnění této role dochází k destrukci této buňky a nové viry se šíří dál i mimo napadený organismus.


Viry napadající bakterie se nazývají bakteriofágové, viry napadající sinice se nazývají cyanofágové atd. Některé viry napadají člověka a mohou způsobovat onemocnění. Žádné virové onemocnění nelze léčit antibiotiky. Důvodem podávání antibiotik u těchto onemocnění je předcházení následných takzvaných „superinfekcí“, tedy infekcí způsobených bakteriemi, které s odstupem několika dní napadnou předchozím virovým onemocněním oslabený organismus.


Mezi vědci se stále vedou spory o to, zda považovat viry za živé organismy, či spíše za komplikovanější makromolekuly. Viry mají vlastní genom, jsou schopny reprodukce, vytvářejí vlastní proteiny a replikují vlastní DNA nebo RNA. Nic z toho však nedokážou bez hostitelské buňky, protože nemají žádný vlastní metabolismus, žádný zdroj energie. Funkční a infekční virus lze tak často složit pouhým smícháním jeho jednotlivých komponent. Například infekční virus tabákové mozaiky lze připravit smícháním chemicky syntetizované virové RNA a přečištěného virového obalového proteinu připraveného např. v modifikovaných bakteriích. Viry jsou tak někde na pomezí mezi živými organismy a neživou přírodou.


Obrázek 37: Vir

Druhy virů:

 • Rostlinné viry
 • Živočišné viry
 • Cyanofágové – napadající sinice
 • Bakteriofágové – napadající bakterie

Bakteriofágy (viry parazitující v bakteriích):

Díky jejich jednoduchosti je možno tyto viry množit a sledovat při tomto rozmnožování. Právě u fágů byl poprvé zjištěn proces začleňování fágové NK do bakteriálního chromozómu bez zániku této buňky. Buňka pak při každém svém dělení produkuje fágovou NK, množství fágové NK se tak v organizmu zvyšuje viz obr. niže. Za určitých podmínek, zvýšení teploty atd. se může fágová NK z bakterie vyčlenit a utvořit funkční viriony. Rozvine se tak fágová infekce se všemi důsledky U některých virů bylo dokonce prokázáno, že mohou způsobit nádorový růst - rakovinu.


Obrázek 38: Nákres bakteriofága

Dělení virů:

Všechny virové částice však musí obsahovat dědičnou výbavu viru – genom. Virový genom obsahuje od několika málo genů (virus tabákové mozaiky má pouhé 3 geny) až po několik tisíc (genom mimivirů obsahuje 1260 genů, tj. dvakrát více než nejjednodušší bakterie). Virové geny a jimi kódované proteiny většinou rozdělujeme na strukturální, tj. takové, které tvoří součást infekční virové částice (virionu) a nestrukturální – tj. většinou enzymy zodpovědné za replikaci viru a za přeprogramování hostitelské buňky pro potřeby viru. Jindy jsou rovněž geny rozdělovány na rané (early) a pozdní (late) podle toho, jak dlouho po infekci hostitelské buňky začne jejich exprese.


Napadení buňky virem:

Při infekci virem je důležité, aby se do buňky dostala NK viru. Ta využije buněčných organel k tvorbě vlastních bílkovin a svému rozmnožování. Takto se vytvoří celý nový virion, který buňku opouští. Tento proces může (ale nemusí) být provázen rozpadem buňky.


Průběh virové infekce:

 1. přilnutí viru na povrch hostitelské buňky (ta musí mít na svém povrchu specifické receptory = buňka je citlivá na virus , musí být též permisivní - schopná uskutečnit genetický program NK viru).
 2. Vniknutí viru do buňky – buď vniká jen NK (u bakteriofágů) nebo celý virus (u živočišných buněk).
 3. Dle genetických informací v NK viru se v hostitelské buňce začnou syntetizovat enzymy – z nichž jeden způsobí rozpad chromozomu hostitelské buňky – virová NK se REPLIKUJE a okolo každé NK se vytvoří ochranný kapsid – hostitelská buňka praská a viriony se uvolní do prostředí.
 4. NK virů se někdy včlení do NK (chromozomu) hostitelské buňky. Tento tzv. Virový chromozom je předáván dceřinným buňkám jako PROVIRUS. Za určitých podmínek může provirus udělit hostitelské buňce nové vlastnosti – buňka se stává nejčastěji buňkou nádorovou.

Mimo hostitelské buňky viry nevyvíjejí žádnou činnost, nemají metabolismus, nemůžou se rozmnožovat. Teprve když se dostanou do buňky /buňku infikují/ začínají být aktivní.


Ničení virů:

Proti virový chorobám nejsou účinná antibiotika používají se léky - antivirotika, dobrou ochranou je očkování, pitný režim, vitamíny atd.

Hostitelská buňka se při napadení buď nemění, nebo je poškozena, nebo hyne.

Viry způsobují velké množství významných infekčních chorob. Proti některým z těchto onemocnění je k dispozici účinná vakcína, proti některým virům byla vyvinuta léčiva specificky blokující některý virový enzym, tzv. virostatika.

Na virová onemocnění však nemá nejmenší vliv léčba antibiotiky, přestože jsou často u virových onemocnění chybně nasazována. Nadměrné používání antibiotik má naopak negativní účinek na vytváření rezistentních kmenů bakterií.

Hostitelská buňka se při napadení buď nemění, nebo je poškozena, nebo hyne.


Obrázek 39: Virus chřipky

Chřipka:

je nakažlivá nemoc způsobena RNA virem z čeledě Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 80 nm. Rychle se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století 3 chřipkové epidemie, nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.


Hlavní zásady chřipkové hygieny a prevence:

 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
 • Myjte si ruce pravidelně a opakovaně (Mytím rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi).
 • Při kašli a kýchání si kapesníkem vždy zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník zahoďte do odpadkového koše (nevkládat do kapsy).
 • Pokud nemáte kapesník, kýchněte do rukávu nebo jiné části oděvu.
 • Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
 • Pokud přijíždíte z rizikových oblastí a máte příznaky chřipky nebo se objeví do sedmi dnů po vašem příjezdu, kontaktujte neprodleně lékaře a sdělte mu také odkud přijíždíte.
 • Pokud onemocníte, kontaktujte lékaře, nechoďte mezi lidi a zůstaňte izolováni doma.
 • Nezdravte se podáváním ruky a líbáním.
 • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči, snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů.
 • Zvyšte přísun vitamínů – jezte ovoce a zeleninu.
 • Pokud onemocníte a chcete chránit své blízké, noste doma roušku a umývejte si ruce.
 • Pokud se chcete chránit před nemocnou osobou (v práci, doma, v prostředcích městské hromadné dopravy), noste roušku, umývejte řádně nádobí a umývejte si ruce.
 • Pokud jste nemocni, jděte domů, chřipku musíte léčit, nepřecházet.
 • Také doprovodné infekce (rýmu, zápal průdušek aj.) musíte řádně léčit.
 • Nemocné zaměstnance posílejte domů, nemocné děti také nebo pro ně alespoň v každé škole zřiďte karanténní třídy.
 • Kupte si vlhkoměr a udržujte vlhkost vzduchu na 50%. Zejména by neměla klesnout pod 40%. Většina onemocnění horních cest dýchacích začíná oslabením sliznic působením suchého vzduchu.
 • Zajímejte se o zdravotní problematiku, studujte, všestranně se vzdělávejte.
 • Ve svém okolí šiřte protichřipkovou osvětu. (Převážně podle světové zdravotnické organizace - WHO).

Onemocnění způsobená viry:

Onemocnění u zvířat: kulhavka, slintavka hovězího dobytka, vzteklina lišek, myxomatóza králíků, mor u drůbeže.
Onemocnění u rostlin: mozaiková onemocnění tabáku, brambor, rajčat.
Onemocnění u člověka: AIDS, rýma, chřipka, žloutenka, spalničky, mononukleóza, příušnice, obrna, vzteklina, neštovice.

Obrázek 40: Neštovice

Obrázek 41: MononukleozaObrázek 42: Žloutenka (jeden z příznaků)

4.2 Bakterie

(z řeckého bacteion = malý klacek či tyčka)

Jednobuněčné organizmy jsou tvořeny jednou buňkou. Tato buňka vykonává všechny životní funkce. Jednobuněčné prokaryotní organizmy nazýváme také mikroorganizmy (jsou velmi malé). Patří sem baktérie, sinice, některé řasy, jednobuněčné houby - kvasinky a prvoci.

Mikroorganizmy tvoří důležitou složku biosféry, podílejí se významným způsobem na koloběhu látek v přírodě (potravní řetězce - reducenti). Nejznámějšími a nejrozšířenějšími jednobuněčnými organizmy jsou bakterie.


Charakteristika bakterií:

Patří mezi prokaryotní organizmy. Jejich velikost závisí na stáří baktérií a jejich životních podmínkách. Mladší bakterie jsou větší a silnější.


Vědci:

LEEUWENHOEK – poprvé zpracoval informace o bakteriích (1676)
ROBERT KOCH – dokázal že původcem TBC je bakterie – Nobelova cena (1905)
A.FLEMING – první antibiotikum – penicillin (1928)


Tvary bakterií:

 1. Kulovité - koky, podle uspořádání je dělíme na diplokoky, tetrakoky, stafylokoky.

 2. Obrázek 43: Koky

 3. Tyčkovité - bacily

 4. Obrázek 44: Nákres bacilů

 5. Zakřivené - vibria, spirily, spirochety
 6. Obrázek 45: Spiril a spirochet

  Obrázek 46: Campilobacter – vibrium


 7. Vláknité bakterie - mají tvar dlouhých vláken.

 8. Větvící se baktérie - streptomyces, mykobaktéria, korynebakteria.

Význam bakterií:

Bakterie se nachází ve všech variabilních prostředích na planetě Zemi.


Využití v zemědělství:

V půdě se podílejí bakterie především na tvorbě půdní struktury tvorbou humusových složek, dále na mineralizaci biotických substrátů (čili přeměnu organických zbytků rostlin a živočichů na živiny dostupné rostlinám) a na obohacení půdy dusíkem. Význam bakterií v půdě je patrný z množství, v němž se vyskytují v půdě. Toto množství se řádově odhaduje v rozmezí desítek miliónů až několik miliard na 1g půdy. Aktivní povrch všech obsažených bakterií, kterým se s půdou setkají, dosahuje hodnoty až 500 ha. Díky tomuto obrovskému aktivnímu povrchu mohou bakterie účinně ovlivňovat průběh všech zásadních biochemických procesů v půdě.


Využití v průmyslu:

Bakterie, jako Lactobacillus, se (společně s kvasinkami a plísněmi) často již tisíce let používají k přípravě fermentovaných (kvašených) potravin, jako je sýr, sójová omáčka, nakládaná zelenina, kyselé zelí, ocet, víno a jogurt. Jogurt a kefír se vyrábí kvašením mléka za přítomnosti bakterií; mléko díky tomuto procesu dostává jiné příchuti. Mléčných bakterií se využívá při průmyslové produkci kyseliny mléčné. Ta totiž vzniká kvašením sacharidů. V průmyslu se též uplatňují enzymy získané z bakterií. Některé proteázy se přidávají do některých pracích prášků, ke štěpení škrobu se užívá amyláz, v medicíně našly uplatnění streptokinázy.

Mnohdy se v biotechnologii přistupuje k cílenému šlechtění bakterií za účelem zlepšení jejich vlastností. V praxi to znamená hledat v kultuře náhodné mutanty, bakterie s, nebo bez určitého plazmidu, nebo je cíleně rekombinovat a mutovat. Uvažuje se například o šlechtění bakterií fixujících dusík.


Využití v ochraně životního prostředí:

Schopnost bakterií rozkládat mnohé látky se využívá především v zpracovávání (např. toxického) odpadu i jiných způsobech bioremediace. V čistírnách odpadních vod je velmi často podporován růst aerobních rozkladných bakterií tím, že je odpadní voda promíchávána kyslíkem za vzniku tzv. aktivovaného kalu, rozkladných bakterií se však na podobném principu využívá i v různých domácích septicích. Bakterie schopné trávit uhlovodíky v ropě jsou využívány při čištění ropných skvrn, na pláže se někdy přidává hnojivo, aby se růst bakterií podpořil (např. po havárii tankeru Exxon Valdez). V chemickém průmyslu se bakterie používají k produkci nejrůznějších chemických látek, případně léků či agrochemikálií. Bakterie se rovněž používají namísto pesticidů v biologickém boji proti škůdcům. V tomto ohledu je známá půdní bakterie Bacillus thuringiensis (BT).


Využití ve výzkumu:

Ve výzkumu se bakterií využívá kvůli rychlému růstu a poměrně snadné manipulaci s nimi. Bakterie jsou modelové organismy pro molekulární biologii, genetiku a biochemii. Vědci například cíleně mutují DNA bakterií a následné fenotypy zkoumají — tímto způsobem se zjišťuje funkce genů, enzymů a metabolických cest, jejich značná část se dá později aplikovat i na komplexnější organismy. Modelovým organismem je zejména bakterie Escherichia coli Schopnosti některých patogenních bakterií inkorporovat plazmidy do DNA hostitele se využívá v genetickém inženýrství: zejména Agrobacterium tumefaciens je používaná při cílené přípravě geneticky modifikovaných plodin. Pomocí geneticky upravených bakterií se také vyrábí inzulin a další hormony, enzymy, růstové faktory či protilátky.


Obrázek 47: Escherichia coli

Onemocnění způsobená bakteriemi:

Cholera, záštkr, Malomocenství, Listerióza, Černý kašel, Salmonelóza, Spála, Syfilis, Tetanus, Tuberkulóza, Tyfus, Dýmějový mor, Tularémie

Obrázek 48: Spála "jahoda"

Obrázek 49: Tuberkuloza


4.3 Povinné dětské očkování proti virovým a bakteriálním onemocněním

Očkování proti nebezpečným nemocem u dětí se provádí téměř od prvního dne jejich narození. Novorozená miminka dostanou svoji první vakcínu ještě v porodnici a v průběhu prvních dvou let podstoupí očkování proti většině onemocnění zařazených v systému povinného očkování.


Při každém očkování proti infekčním nemocem musí být dítě zdravé . Vždy se musí dodržet odstup mezi jednotlivými dávkami daného očkování, ale i mezi různými typy očkování. Jestliže dítě onemocní, musí lékař časový plán přizpůsobit zdravotnímu stavu dítěte.


Očkování, odborně vakcinace je proces, při kterém je podáván antigen s cílem navodit stav imunizace organismu. Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemii. Očkování je doporučené také při cestování. Vakcína sama onemocnění způsobit nemůže, protože obsahuje jen neživé nebo oslabené mikroorganismy.


Každé dítě má svůj očkovací průkaz, což je dokument, v kterém je uvedeno, proti kterým nemocem bylo již dítě očkováno. Pediatr do očkovacího průkazu zaznamenává datum, druh očkování, název i číslo vakcíny. Očkovací průkaz je tak nejen velice praktický, ale i důležitý, lze z něho vyčíst, proti kterým infekčním nemocem je dítě očkováno, tedy i chráněno a rodiče by měli tento dokument pečlivě uschovat.


V České republice platí určitý řád v očkování, který se nazývá očkovací kalendář. Ten stanovuje, proti kterým nemocem a kdy bude dítě očkováno.


Přehled nemocí, proti kterým se děti povinně očkují:

 • Tuberkulóza - závažná bakteriální infekce plic.
 • Záškrt - nebezpečné bakteriální infekční nemocnění krku, které postihuje i srdce a centrální nervovou soustavu.
 • Tetanus - bakteriální až smrtelné onemocnění, které způsobuje svalovou obrnu a bolestivé křeče.
 • Dávivý (černý) kašel - bakteriální infekce vyvolávající dlouhotrvající úporný kašel, který způsobuje zvracení, kolaps a poškození plic.
 • Haemophilus influenzae B - bakterie, které vyvolávají velice vážné nemoci jako je např. zápal plic a zánět mozkových blan.
 • Přenosná dětská obrna - virus napadající nervovou soustavu, může zanechat i trvalé následky, v případě, že napadne svaly hrudníku, může způsobit i smrt.
 • Virová hepatitida B - závažné infekční onemocnění.
 • Spalničky - velice nakažlivé virové onemocnění, způsobuje zánět horních cest dýchacích, zánět spojivek, horečku a vyrážku, dále může způsobit i trvalé poškození mozku.
 • Příušnice - virový zánět slinných žláz, který může vyvolat i zánět mozkových blan a pohlavních žláz.
 • Zarděnky - vysoce nakažlivé virové onemocnění s vysokými teplotami a vyrážkou, velmi nebezpečné pro těhotné ženy (způsobuje těžké poškození plodu).

Všechny nemoci, proti kterým se provádí povinné očkování, jsou nakažlivé, velice nepříjemné a i v dnešní době mohou být pro děti smrtelné. Existuje ještě řada zemí, ve kterých na infekční nemoci umírá mnoho dětí, jelikož zde zatím nefunguje plošné, povinné očkování proti infekčním chorobám.


Očkování - dětský očkovací kalendář:

Dětský očkovací kalendář

Dán v ČR legislativou. Obsahuje přehled očkování a přeočkování proti infekčním chorobám, jenž by mělo každé dítě absolvovat.


Základní očkování:

 • TBC - od 4. dne do 4. měsíce dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitis B - od započatého 9. týdne dítěte
 • Dětská obrna od 2,5 měsíců do 14 měsíců dítěte
 • Dětská obrna za 1 až dva měsíce po předchozím očkování
 • Záškrt, tetanus, černý kašel měsíc po prvním očkování
 • Záškrt, tetanus, černý kašel měsíc po druhém očkování
 • Spalničky, příušnice, zarděnky po 15. měsíci dítěte

Přeočkování:

 • Spalničky, příušnice, zarděnky za 6 - 10 měsíců po prvním očkování
 • Dětská obrna za 1 rok po prvním očkování
 • Zarděnky ve 2 letech dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel v 18. - 20. měsíci dítěte
 • Záškrt, tetanus, černý kašel v 5 letech dítěte
 • TBC v 11 letech dítěte
 • Dětská obrna ve 13 letech dítěte (většinou však v květnu)
 • Tetanus ve 14 letech dítěte (dále vždy po 10 letech)
 • TBC v 18 letech dítěte (pouze při negativním testu)

Opakování: Prokaryota

Bakterie jsou dekompozitoři neboli česky
Biochemické procesy probíhají u všech organismů za katalytického působení
Přeměna organických látek na látky anorganické, činností bakterií se nazývá
Viry jsou parazité.
Mezi prokaryota nepatří
Klidová částice viru, existující mimo hostitelskou buňku je:
Mezi onemocnění virového původu patří:
Mezi onemocnění bakteriálního původu nepatří:
Viry nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin.
Do hostitelské buňky vniká buď celý virus nebo jen jeho nukleová kyselina.
Fakultativně anaerobní bakterie nesnášejí přítomnost kyslíku.