5

Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočichů

V souvislosti s fylogenetickým vývojem, dochází k morfologickému a funkčnímu zdokonalování jednotlivých soustav, které zvyšují svoji účinnost.


Tělní pokryv:

Funkce: ochrana před škodlivými vlivy prostředí a látková výměna (doplňkové kožní dýchání, potní žlázy savců).

Bezobratlí – jednovrstevná pokožka která produkuje pevnou kutikulu – u členovců je prostoupena chitinem (žahavci s žahavými buňkami, měkkýši se slizovými žlázami).

Obratlovci – vícevrstevná pokožka, škára a podkožní vazivo.

 • u většiny jsou přítomna barviva (pigmenty) – dávají barevnost živočichovi
 • škára a pokožka se podílejí na vzniku šupin u paryb, rohovitých šupin u plazů , peří ptáků,
 • ze škáry se vyvíjejí kostěné šupiny ryb
 • z pokožky vzniká srst savců
 • kožního původu: drápy, kopyta, nehty, chlupy, rohy, šupiny, krunýře
 • odlučování svrchních částí = svlékání (nezbytná podmínka růstu), pelichání, línání


Opěrná soustava:

Bezobratlí

 • utvořená vnější kostra, na niž se upínají příčně pruhované svaly (vápenaté destičky ostnokožců)

Obratlovci

 • utvořená kostra vnitřní – základem je struna hřbetní (chorda dorsalis)
 • kostra lebky má část mozkovou (ochrana) a obličejovou (vznik přeměnou žaberních oblouků)


Svalstvo

 • žahavci – první svalová vlákénka = myofibrily
 • ploštěnci a hlísti – podkožní svalový vak
 • měkkýši – svalstvo soustředěno do nohy (rozlišení natahovačů a svěračů)
 • členovci – svalstvo se upíná na chitinový krunýř
 • rybovití obratlovci – mohutný sval dělený na úseky – myomery
 • ptáci – mohutné svalstvo v prsní části trupu
 • savci - vyvinutý plochý dýchací sval = bránice


Nervová soustava:

Bezobratlí

 • polypy žahavců - nejjednodušší = difuzní - ze vzájemně propojených buněk (nepravidelně po těle)
 • ploštěnci, hlísti – seskupení nervových buněk v provazce
 • měkkýši – seskupení nervových buněk v zauzliny = ganglia
 • kroužkovci – nerv. soustava žebříčkovitá – podélně nervové pruhy příčně spojené v každém článku
 • členovci – splývání ganglií a koncentrace v přední (hlavové ) části


Obratlovci

 • trubicovitá NS, vzniká z ektodermu hřbetní části těla, tvořena centrální částí (mozek a mícha) a periferní (obvodové nervstvo) – u všech obratlovců má v podstatě stejnou stavbu,liší se jen velikostí a členitostí jednotlivých částí mozku, v závislosti na stupni dokonalosti jeho vývoje (části: prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek)


Smyslové orgány:

Bezobratlí – hmatové brvy, rozptýlené po celém povrchu těla (u vodních bezobratlých a hmyzu plní funkci proudového čidla)

 • medúzy a korýši – vyvinuto ústrojí pro vnímání polohy
 • kobylky – v holeních předních noh sluchové – tympanální ústrojí
 • prvoci – světločivná skvrna – čidlo zraku
 • kroužkovci – vnímání světla – tma na nejnižší úrovni (v pokožce rozptýl. bňkami)
 • ZRAK – ploché oči – medúzy, miskovité – ploštěnky, pohárovité – měkkýši
 • hlavonožci – komorové oči – nejdokonalejší
 • členovci – složené oči


Obratlovci – dokonalé komorové oko

 • z ontogenetického hlediska jsou oči částečně ektodermálního , částečně mezodermálního původu a částečně vychlípeninou mezimozku
 • mžurka = třetí víčko – mají obojživelníci, plazi a ptáci (ochrana, zvlhčení)
 • SLUCH – původnější funkcí je vnímání polohy a pohybu
 • Obojživelníci, plazi a ptáci – mají střední ucho s jednou sluchovou kůstkou
 • Savci – mají tři sluchové kůstky, propojení s přední částí hltanu Eustachovou trubicí
 • Ptáci a savci – vyvinuto vnější ucho + ušní boltec
 • ČICH – nejstarobylejší smyslové ústrojí, významné pro chování, ekologii i etologii
 • Šupinatí plazi – Jacobsonův orgán
 • Vodní obratlovci a larvy obojživelníků – proudový orgán neboli postranní čára se smyslovými buňkami – umožňuje orientaci v kalné vodě nebo za tmy


Trávicí soustava:

 • prvoci a parazité – tráv. soustava nevyvinuta – příjem celým povrchem těla (osmoticky)
 • prvoci (trepka) – organely pro příjem – buněčná ústa , potravní vakuoly
 • houby – trávení nitrobuněčné (intracelulárně)
 • ostatní živočichové - trávení extracelulární (mimobuněčně, v trávicí soustavě)
 • žahavci, ploštěnci – nejjednodušší typ TS = láčka (má otvor přijímací současně vyvrhovacím)
 • ostatní bezobratlí – mají trávicí trubici s otvorem ústním a o. řitním
 • bezobratlí – vzniká TS z ektodermu (výjimkou je žlaznatý žaludek)
 • obratlovci – převážně entodermální původ


Dýchací soustava:

 • u živočichů rozlišujeme dýchaní vnější (tělo- okolní prostředí) a dýchání vnitřní (výměna plynů uvnitř tkání živočicha)
 • buňky prvoků a živočišných hub – dýchají každá samostatně
 • žahavci, ploštěnky, drobní členovci – dýchají celým povrchem těla
 • mnohoštětinatci, měkkýši a vodní korýši – žábry ektodermálního původu
 • pavouci a štíři – plicní vaky v zadečku (u plžů plní funkci plášťová dutina)
 • vzdušnicovci, pavoukovci – vzdušnice = soustava trubic z vchlípené pokožky
 • ostnokožci - ambulakrální soustava = chodby uvnitř těla, jimiž proudí mořská voda
 • ryby – plicní vaky (násadcoploutvé ryby) – plynový měchýř (kostnaté ryby, též je hydrostatický)
 • suchozemští obratlovci - plíce = zdokonalené plicní vaky


Cévní soustava:

 • houby, žahavci, ploštěnci – nemají cévní soustavu
 • živočichové s coelomovou tělní dutinou – jednoduchá oběhová soustava pro krev, mízu, tkáňový mok


Bezobratlí – cévní soustava uzavřená (rozvod pouze krve, centrem hřbetní céva, kroužkovci)

 • měkkýši, členovci – otevřená cévní soustava (s hemolymfou, s hřbetní cévou nebo srdcem)
 • plži – 1 komora a 1 síň
 • mlži – 1 komora a 2 síně
 • hlavonožci – 1 komora a 4 síně


Obratlovci – cévní soustava uzavřená (žíly, tepny, vlásečnice)

 • vodní obratlovci – venózní srdce z 1 komory a 1 síně, krevní oběh = srdce – žábry – tělo- srdce
 • suchozemští obratlovci – s rozvojem plicního dýchání se vytvořil: velký tělní krevní oběh a malý plicní krevní oběh


Vylučovací a rozmnožovací soustava (urogenitální):

Bezobratlí

 • protonefridie (ploštěnci a hlísti)
 • metanefrídie (kroužkovci)
 • Malpighiovy trubice (vzdušnicovci, klepítkatci)


Obratlovci

 • ledviny (nefros, renes), se stavebními tělísky nefrony (z glomerulu a Bowmanova váčku)


Rozmnožovací soustava:

 • Žahavci – první pohlavní orgány – gamety se uvolňují protržením stěny do láčky a ústy opouštějí tělo


 • Ostatní bezobratlí – již pohlavní orgány s vývody + někdy zařízení pro usnadnění oplození (kopulační orgány samců, kladélko samiček)
  • hlemýždi = hermafrodité = obojetníci (hlemýžď)
  • gonochoristé – druhy s oddělenými pohlavími
  • partenogeneze – schopnost rozmnožování se neoplozenými vajíčky (perloočky, trubci včel vznikají z neoplozených vajíček)
  • metageneze – střídání pohlavní a nepohlavní generace
  • vývoj přímý - mláďata se ihned podobají dospělci
  • vývoj nepřímý – z vajíčka nejprve vzniká larva (larvy procházejí několika vývojovými stádii – korýši, hmyz, obojživelníci)
  • hmyz
   1. proměna nedokonalá (vajíčko – larva – dospělec) – vážky, jepice, švábi
   2. proměna dokonalá (vajíčko – larva – kukla – dospělec) – brouci, motýli

 • Obratlovci – vždy vytvořeny pohlavní orgány – varlata (nepárová pouze u mihulí) a vaječníky (nepárové pouze u ptáků a žraloků)
  • Savci – spermie odvádí chámovody , vajíčka odvádí vejcovody
  • Živorodí savci
   1. mají dělohu (zahnízdění oplozeného vajíčka a vývoj zárodku)
   2. zvláštní pářící orgány – penis a pochva