6

Rozmnožování organismů

Rozmnožování organismu má základní význam pro zachování určitého druhu, při rozmnožování se přenášejí dědičné vlohy z rodičů na potomky.
Existují dva základní druhy rozmnožování:


6.1 Nepohlavní rozmnožování

 • u jednobuněčných a nižších organizmů
 • nový organizmus, nová buňka vzniká z jedné buňky, z jednoho organizmu
 • nově vzniklá buňka, organizmus se většinou úplně podobá svému rodiči (jeden rodič), vznikají klony (klonování)

6.2 Pohlavní rozmnožování

 • u složitějších organizmů (ale i u jednodušších)
 • je zajištěno dvěma rodiči, jejich speciálními pohlavními buňkami
 • nový organizmus (buňka) je kombinací obou rodičů
 • vzniká potomstvo

6.2.1 Individuální vývoj organizmů

Ontogeneze = individuální vývoj organizmů – zahájena oplozením vajíčka a ukončena smrtí jedince.

Ontogeneze začíná procesem oplození.

Oplození je proces splynutí samčí (spermatogonie) a samičí (oogonie) pohlavní buňky.

Gamety jsou pohlavní buňky, které jsou připraveny k oplození, mají poloviční počet chromozómu - haploidní počet (23 u člověka).

Zygota je útvar který vznikne po splynutí dvou haploidních gamet- (spermatogonie a oogonie) - má úplný počet chromozómů – diploidní počet (23 párů, u člověka).

Oplození probíhá vždy ve vodním nebo vlhkém prostředí.
Oplození je dvojího typu. Vnější typické pro ryby a obojživelníky a vnitřní typické pro ptáky a savce.

Vývoj zárodku začíná okamžitě po oplození.


1. Embryonální vývoj

 • od oplození vajíčka do narození jedince.
 • zkoumá věda embryologie, má u všech mnohobuněčných organizmů podobný průběh (biogenetický zákon).

BLASTOGENEZE - vývoj zárodečných listů období od oplození do 3/5 týdne života (u člověka).

 • probíhá ve 4 vývojových obdobích
  1. stádium morula – opakované rýhování vajíčka, za vzniku kulovitého mnohobuněčného útvaru.

  2. Obrázek 51: Morula

  3. stádium blastula – je jednovrstevná a vzniká vycestováním vnitřních buněk moruly k povrchu.

  4. Obrázek 52: Blastula

  5. stádium gastrula – vzniká invaginací (vchlípením) blastuly, vzniká tak dvouvrstevný organismus
   (vrstvy: ectoderm = vnější obal s funkcí krycí
   a – entoderm- vnitřní obal, s funkcí trávicí).

  6. Obrázek 53: Vznik gastruly z blastuly


ORGANOGENEZE - vývoj orgánů - bývá ukončen do 12 týdne života.

Je zahájena 4. týden (člověk) z dříve vyvinutých zárodečných listů:
Vývoj orgánových soustav z jednotlivých zárodečných listů:

 1. Ektoderm, vnější zárodečný list – epitely, pokožka a její deriváty, čichové buňky, tyčinky, čípky, trávicí (menší část) a nervová soustava.
 2. Entoderm, vnitřní zárodečný list – epitel trávicí soustavy, játra, slinivka, ucho, močový měchýř, průdušky, průdušnice.
 3. Mezoderm, střední zárodečný list – kostra, svaly, cévní soustava, pohlavní soustava.


2. Postembryonální vývoj

 • začíná narozením, končí smrtí jedince.
 • jednotlivé tkáně, orgány a orgánové soustavy se vytváří postupně následujícími procesy:
 1. diferenciace
 2. Proces, kdy každá buňka začíná využívat z celé genetické výbavy jen tu část, která je důležitá pro její geneticky určenou funkci. Např. buňka krve vybere jen informace ke stavbě a funkci krevní buňky, buňka svalu vybere jen ty informace, které se týkají stavby a funkce svalové buňky atd.


 3. uspořádání - organizace
 4. Proces, kdy diferencované buňky začínají cestovat do míst, kde budou následně fungovat. Musí sledovat časový a prostorový plán-nejdřív cestují buňky cév, až po nich buňky krve atd.


 5. růst
 6. Zvětšování organické hmoty-zvyšuje se počet buněk a zvětšuje se jejich velikost. Rychlost růstu je vyšší v počátečním období, postupně se zpomaluje.