Úvod

Pod pojmem herní výkon ve sportovních hrách vidíme (podobně jako Nykodým et al., 2006) skupinovou a individuální činnost hráčů v ději utkání, která je charakterizována mírou splnění herních úkolů, a z toho vyplývajícího výsledku utkání. Pro herní výkon ve sportovních hrách jsou dle Táborského (2009) charakteristické měnící se herní podmínky, velký počet pohybových dovedností hráčů, složitá pohybová jednání, taktická jednání, předvídání úmyslů soupeře a rozdělení úloh podle jednotlivých hráčských funkcí.

Hlubší poznání obsahu sportovních zákonů a specifických požadavků patří ke stěžejním cestám hledání a má zcela zásadní význam pro úspěšnou tréninkovou praxi a zvyšování výkonnosti jednotlivce (Dovalil et al., 2002). Získat potřebné znalosti o herním výkonu znamená vyhledávat a shromažďovat četné dílčí (empirické a vědecké) informace, ale především je integrovat (zajímat se o souvislosti) a pro účely tréninku transformovat do roviny didaktické – tj. zkoumat, co je podstatou výkonu, proč dochází k jeho změnám, co má být obsahem tréninku a jak postupovat (Dovalil et al., 2002, 12).

V současné době dochází na základě výzkumných poznatků o herním výkonu ke změně uvažování odborníků a trenérů nad podstatou a způsobem kondiční přípravy hráčů ve sportovních hrách. Při vytváření strategií tréninku se zdůrazňuje specifická kondiční připravenost hráčů. Pro její rozvoj je důležitá tato znalost herního výkonu a aplikace jeho požadavků do tréninku pro dosažení specifických adaptací organismu. Z tohoto důvodu se analýza zatížení hráčů v utkání stala jednou ze základních metod umožňujících modelovat specifické herní zatížení v utkání (DiSalvo et al., 2007; Erčulj et al., 2008; Rudkin & O´Donoghue, 2008).

Cílem publikace je diagnostika ukazatelů vnitřního a vnějšího zatížení herního výkonu. Práce má převážně deskriptivní charakter a snaží se podat základní informace odborníkům a trenérům o struktuře a typu zatížení hráčů během utkání. Výsledky by měly být využity jako podpora k vytváření moderní filosofie plánování tréninkového procesu a kondičního testování hráčů a hráček basketbalu, futsalu, florbalu a házené.