Slovo prezidenta SP ČR


Vážení čtenáři,

tuto elektronickou publikaci jsme připravili s vizí, že se stane jakýmsi kompasem pro rodiče žáků základních i středních škol, kteří uvažují o tom, jaká doporučení mají dát svým potomkům, ohledně jejich budoucího profesního směřování. Taková doporučení, která zajistí jejich dětem v budoucnu jistá pracovní místa, dobré platové ohodnocení i uspokojení ze zajímavé práce.

Jsme zde proto s naší nabídkou – domácí průmysl s celou širokou škálou svých odvětví od nejnovějších informatických disciplín, elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky, přes chemii či energetiku až po tradiční strojírenství či hutnictví. Tato všechna odvětví a mnoho dalších zastřešuje právě náš Svaz průmyslu a dopravy a mohu Vám jako představitel tohoto seskupení naprosté většiny výrobních podniků v ČR zodpovědně sdělit, že tuzemský průmysl je v současnosti ve velmi dobré kondici. Je moderní a inovativní páteří české ekonomiky a především – nabízí všem schopným a motivovaným atraktivní práci s dobrou životní perspektivou i do budoucna.

Nemůžeme však opomíjet i to, co jinak optimistickou budoucnost průmyslu v Čechách i na Moravě velmi ohrožuje. A to je právě nedostatek technicky zaměřených profesionálů, odborníků se střední i vyšší úrovní vzdělání, kteří jsou současně schopni se vypořádat se s řešením nových výzev ve výrobě. V průmyslu již nyní chybí nejméně 100 tisíc technicky vzdělaných pracovníků. Zároveň v odvětvích jako je strojírenství či automobilový průmysl odejde do roku 2020 kolem 60 tisíc technicky vzdělaných pracovníků do důchodu. Průmyslové podniky proto bijí na poplach a současně ale říkají – máme Vašim dětem co nabídnout!

Dobrá, řeknete si, kterou z technických škol mám však pro své dítě vybrat, který obor je nejperspektivnější, která škola nabízí nejlepší garance kvalitní odborné i všeobecné přípravy? My na to říkáme, dejte na zájmy svých potomků a nechte jim dopřát v životě pocitu profesního uspokojení z vytváření něčeho hmatatelného, konkrétního. Z pocitu uplatnění vlastní kreativity v technických inovacích a z překonávání nových technologických výzev budoucnosti. Současný průmysl, to již dávno není kluzká podlaha od strojního oleje a špinavé montérky – současná tvář průmyslu je jiná.. Pracovník ve výrobě již na mnohých místech je, a do budoucna stále více bude, spíše operátorem, odborníkem, jehož technické znalosti mu umožní řídit a usměrňovat výrobní procesy, reagovat na nové požadavky a vymýšlet nová inovativní řešení.

Almanach technického vzdělávání by Vám měl sloužit pro lepší orientaci v nabídce technických oborů středních škol (SŠ) a vyšších odborných škol (VOŠ) v České republice. Informační nabídku Almanachu doplňujeme také přehledem technicky a přírodovědně orientovaných vysokých škol (VŠ), resp. konkrétních studijních programů, které tyto VŠ vypisují pro daný akademický rok. Současně by Vám měl náš Almanach nabídnout i určitou představu o tom, jak které konkrétní školy spolupracují s výrobními firmami. Podle našich nedávných zjišťování, průzkumů veřejného mínění, se totiž Vy, rodiče, shodnete s námi průmyslníky v jednom – pokud má být odborná technická škola důvěryhodná a přinášet dostatečné záruky napojení na nejmodernější výrobní trendy a technologie, musí vykazovat úzkou spolupráci s firmami. A o to právě jde. Právě zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit chronický problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v České republice.

Podle šetření mezi našimi členskými firmami je jejich současná spolupráce s vysokými technickými školami na poměrně vysoké úrovni, o středních technických odborných školách a učilištích to ale platí pouze částečně. Velké průmyslové firmy využívají tradice a zkušeností spolupráce se školami z minulosti, problémy mohou mít v posledních dvou dekádách vzniklé střední a malé firmy. O to více je potěšující, že především právě mezi těmito středně velkými výrobními podniky nacházíme stále více těch, které vycházejí poptávce ze strany středních odborných škol vstříc a nabízejí jim pomocnou ruku.

Toto spolupráci však stále brzdí zbytečné administrativní překážky. Mohu Vás informovat, že úřední bariéry, které omezují spolupráci byznysu a škol na všech stupních vzdělávání se ale postupně daří odbourávat. V roce 2015 v Roce průmyslu a technického vzdělávání, bylo například za přímé asistence a podpory našeho Svazu podepsáno 8 sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod, jejichž součástí je právě podpora vzdělávání v krajích v návaznosti na potřeby trhu práce. Již od roku 2014 pak platí daňové úlevy na spolupráci se středními i vysokými školami, které rovněž prosadil Svaz průmyslu a dopravy ČR. Tyto daňové odpočty na vzdělávání zahrnují například zrychlené odpisy pro investice, odpočet na hodinu a žáka na praxi, zvýšené limity na firemní stipendia. Mimo jiné, měsíční výše stipendia, které mohou firmy studentům nabídnout, se nově zvedla z 2000 korun na 5000 korun u středoškoláků a z 5000 korun na 10.000 korun u vysokoškoláků.

Zcela čerstvým příkladem prosazení konkrétního prvku duálního vzdělávání, tj. intenzívnějšího zapojení firem do vzdělávacího procesu v rámci technických oborů, jsou pak doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem. Jedná se o legislativní ukotvení vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, kteří se odborně připravují pro potřeby zaměstnavatele. Doporučení obsahuje konkrétní vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem, což považujeme za velký průlom.

Další příklad toho, že věci se hýbou kupředu, můžete nalézt přímo v této elektronické publikaci. Několikaletý pilotní projekt POSPOLU zkoumal aspekty spolupráce 40 škol a 110 firem a řadu příkladů dobré praxe, jež zmapoval, naleznete právě v našem Almanachu technického vzdělávání. Projekt však přinesl také řadu zajímavých konkrétních doporučení jak pro legislativu, tak i pro dalších rozvoj spolupráce škol a firem. Náš Svaz je považuje za smysluplné a budeme i nadále dohlížet na to, aby tyto dobré nápady nezapadly.

Pevně věřím, že za dobrý nápad budete považovat i vytvoření této elektronické pomůcky, a že v ní naleznete řadu inspirací, jakou nejvhodnější střední školu doporučit svým dětem.Jaroslav Hanák,
prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky