J 5

Jaderná fyzika

Fyzika částic

Látka je tvořena atomy a molekulami, atomy a molekuly jsou tvořeny protony, elektrony a neutrony. Uvedené částice byly zpočátku považovány za nejmenší částice látky, proto byly nazvány elementárními částicemi. Postupem času bylo objeveno mnoho dalších částic, nejprve v kosmickém záření a později v urychlovačích. Fyzikové se snažili utřídit tyto částice do systému podobnému periodické soustavě prvků, a tak vznikl nový obor fyziky – fyzika částic.

Fyzika elementárních částic se zabývá studiem elementárních částic, zkoumá jejich vzájemné interakce a studuje zákonitosti přeměn částic.


5.1. Třídění částic

Částice můžeme třídit podle jejich základních fyzikálních charakteristik a vzájemného silového působení.


5.1.1. Třídění z pohledu kvantové fyziky

Z pohledu kvantové fyziky dělíme částice na bosony a fermiony. BOSONY mají celočíselný spin a FERMIONY mají poločíselné hodnoty spinu.


5.1.2. Třídění z pohledu fyziky částic

Částice dělíme do skupin, které se liší svým chováním při přeměnách, strukturou a dalšími vlastnostmi.


1. Leptony

LEPTONY jsou částice, které mezi sebou působí slabými jadernými silami a jsou to fermiony se spinovým číslem `1/2`. U leptonů nebyla zatím pozorována žádná vnitřní struktura.

Podle současných poznatků existuje 6 leptonů. Jedná se o elektron (e), mion (µ), tauon (τ), elektronové neutrino (νe), mionové neutrino (νµ) a tauonové neutrino (ντ). Náboj elektronu, mionu a tauonu je –e, neutrina jsou bez náboje.


2. Hadrony

HADRONY jsou částice, které mezi sebou působí silnými jadernými silami a mají vnitřní strukturu.


Hadrony se skládají z kvarků a dělíme je do dvou skupin, na mezony a baryony.


Mezony jsou hadrony, které můžeme zařadit mezi bosony, mají tedy celočíselný spin, a patří mezi ně například piony, kaony, a další částice. Jsou složeny z párů kvark-antikvark.


Baryony jsou hadrony s poločíselným spinem a řadíme je tedy do skupiny fermionů. Mezi baryony patří nukleony a hyperony. Jsou složeny ze tří kvarků.


REZONANCE jsou všechny částice, které spolu silně interagují a mají dobu života kratší než 10-20 s. Vznikají pouze při srážkách elementárních částic odpovídajících energií.5.2. Částice a antičástice

Ke každé částici existuje antičástice, která je jejím „zrcadlovým obrazem“. Částice a antičástice mají stejnou hmotnost, stejný spin i střední dobu života. Mají však opačné znaménko elektrického náboje a opačný magnetický moment. Existenci antičástic předpověděl již v roce 1928 britský fyzik P. A. M. Dirac, který řešil rovnice týkající se pohybu elektronu, a vyšla mu dvě řešení. Jedno odpovídalo elektronu a druhé částici stejných vlastností, ale opačného znaménka. Poprvé se tak objevila teorie o existenci pozitronu jako antičástice elektronu.

Pozitron byl objeven v roce 1932 v kosmickém záření. Za jeho objevitele je považován Carl David Anderson, který za tento svůj objev získal v roce 1936 Nobelovu cenu za fyziku.


Antiproton je další antičástice objevená až v roce 1955 Emiliem Segrém a Owenem Chamberlainem.


Postupně se ukázalo, že každá částice má svoji antičástici.

Při srážkách částice s antičásticí dochází k tzv. anihilaci částic a vzniku elektromagnetického vlnění. Částice a antičástice se tedy přemění na fotony.

`­e^+ + ­e^-   \rarr  ­γ  + γ `

Mnoho lidí začátkem 20. století věřilo, že ve vesmíru vedle sebe existují hmota a antihmota. Ze současných pozorování ale víme, že ve vesmíru žádná antihmota není. Vyskytuje se zde pouze hmota. Vyskytují se zde antičástice, ale nikdy nebyl zaznamenán jediný antiatom. Aby mohla vzniknout hmota z částic, muselo dojít již při vzniku vesmíru k porušení rovnováhy mezi částicemi a antičásticemi. Toto porušení rovnováhy bylo 109 antičástic:109 + 1 částic. Antičástice s částicemi anihilovaly a částice, které byly navíc, vytvořily prvotní hmotu.


5.3. Urychlovače částic

Ke studiu částic a jejich přeměn potřebuje jaderná fyzika rychle letící částice. Tedy takové, které mají vysoké hodnoty energií. K dodání energie částicím slouží zařízení, které dostaly název urychlovače i proto, že při zvýšení energie částice se zvětšuje její rychlost. Z konstrukčního hlediska dělíme urychlovače na lineární a kruhové.

V urychlovačích se využívá silového působení elektrického nebo elektromagnetického pole na nabitou částici.Výzkum v oblasti jaderné fyziky je velmi nákladný, proto už v roce 1949 navrhl Louis de Broglie , aby byla vytvořena společná evropská vědecká laboratoř. Toto zařízení dostalo název CERN podle počátečních písmen Evropské rady pro jaderný výzkum (Conseil Européen pour la Recherche Neucléaire) a bylo postaveno nedaleko Ženevy. Zatímco ostatní laboratoře na světě pracovaly s elektrony, v CERNu se pracovalo s protony. V roce 1971 byl uveden do provozu první proton-protonový collider (srážeč) a v roce 1976 začal v CERNu pracovat obří urychlovač Super Proton Synchrotron. Je to také první urychlovač, jehož tunel prochází přes hranici mezi Švýcarskem a Francií. V srpnu 1989 začal pracovat Large Electron – Positron Collider.


Mezi úspěšné objevy v CERNu lze zařadit objev elektronového, tauonového a mionového neutrina, a objev částic, které zprostředkovávají slabou interakci, bosonů. V roce 1995 byl poprvé vytvořen atom antivodíku.


Mezi úspěšné objevy v CERNu lze zařadit objev elektronového, tauonového a mionového neutrina, a objev částic, které zprostředkovávají slabou interakci, bosonů. V roce 1995 byl poprvé vytvořen atom antivodíku.


Zjistilo se, že při srážkách částic v urychlovačích je stejná pravděpodobnost vzniku částice i antičástice. Protože je však ve vesmíru nadbytek částic, tak každá antičástice, která vznikne, téměř okamžitě anihiluje s částicí a vzniká energie. Zároveň však bylo zjištěno, že antičástice můžeme zpomalit a využívat je v medicíně:


  1. v radioterapii, což je metoda používaná k léčení nádorů pomocí protonů a antiprotonů. Metoda je založena na tom, že se do těla vpraví dostatek protonů a antiprotonů, které mají takovou rychlost, aby se zastavily v místě nádoru. Zde anihilují a uvolní při tom energii, která nádor zničí.

  2. v pozitronové emisní terapii – jedná se o zobrazovací techniku orgánů pacienta. Do těla pacienta se vpraví látka, která emituje pozitrony, ty v těle pacienta anihilují s elektrony a vzniká energie, kterou zachytí detektory umístěné kolem těla pacienta.


5.4. Na závěr … historický vývoj ve fyzice elementárních částic


1897 objev elektronu při studiu katodového záření (J. J. Thomson)
1919 objev protonu při bombardování zlaté folie částicemi alfa (E. Rutherford)
1930 sestaven první funkční cyklotron (Ernest Orlando Lawrence)
1932 objev neutronu vznikajícího jako produkt jaderné reakce beryllia s heliem (J. Chadwick)
1932 objev pozitronu při studiu kosmického záření v mlžné komoře (C. Anderson)
1937 objev mionu při studiu kosmického záření (C. Anderson, S. Neddermayer)
1943 objeven kaon
1947 objeven pion (C. Powel)
1956 objeveno neutrino (F. Reines)
1964 objev kvarků (Murray Gell-Mann)
1967 vytvořena a navržena elektroslabá interakce (S. Weinberg, A. Salam) teorie spojující elektromagnetickou a slabou jadernou interakci
1973 zformulována kvantová teorie pole popisující silnou jadernou interakci
1974 poprvé použit pojem Standardní model (John Iliopoulos) = přehledné rozdělení a klasifikace elementárních částic a jejich interakcí
1979 objeven gluon (urychlovač DESY v Hamburku), jedná se o elementární částici zprostředkující silnou interakci mezi kvarky, předpovězena v roce 1962 (M. G. Mann)
1995 objeven top kvark
10.9.2008 spuštěn velký kruhový hadronový urychlovač s obvodem 27 km umístěn 100 m pod povrchem Země LHC v CERNu
červenec 2012 objeven Higgsův boson (na LHC v CERNu) - elementární částice ve Standardním modelu předpovězená v roce 1964 Peterem Higgsem