Obsah

 1. Úvod


 2. K1. Rozdíl mezi klasickou a kvantovou fyzikou


 3. K2. Foton a jeho vlastnosti


 4. K3. Jevy potvrzující částicový charakter elektromagnetického záření
  1. 3.1 Fotoelektrický jev
   1. 3.1.1 Einsteinova rovnice pro fotoefekt
   2. 3.1.2 Výsledky experimentu
   3. 3.1.3 Využití fotoelektrického jevu v praxi

  2. 3.2 Comptonův jev

  3. 3.3 Záření absolutně černého tělesa


 5. A1. Vývoj názorů na stavbu atomu


 6. A2. Složení atomu


 7. A3. Fyzika elektronového obalu
  1. 3.1 Kvantová čísla
   1. 3.1.1 Hlavní kvantové číslo n
   2. 3.1.2 Vedlejší kvantové číslo l
   3. 3.1.3 Magnetické kvantové číslo m
   4. 3.1.4 Spinové kvantové číslo s (ms)

  2. 3.2 Elektronová konfigurace
   1. 3.2.1 Pravidla pro zaplňování atomových orbitalů
   2. 3.2.2 Zápis elektronové konfigurace

  3. 3.3 Spektrum atomu vodíku

  4. 3.4 Atom vodíku

  5. 3.5 Lasery
   1. 3.5.1 Absorpce a emise světla
   2. 3.5.2 Princip laseru
   3. 3.5.3 Vlastnosti laserového světla
   4. 3.5.4 Využití laseru v praxi


 8. J1. Atomové jádro
  1. 1.1 Složení atomového jádra

  2. 1.2 Jaderné síly

  3. 1.3 Vazebná energie jádra 9. J2. Radioaktivita
  1. 2.1 Druhy radioaktivního záření
   1. 2.1.1 Záření α
   2. 2.1.2 Záření β-
   3. 2.1.3 Záření γ
   4. 2.1.4 Neutronové zářenís)

  2. 2.2 Radioaktivní rozpadové řady

  3. 2.3 Aktivita zářiče, poločas rozpadu

  4. 2.4 Zákon radioaktivního rozpadu

  5. 2.5 Využití radionuklidů

  6. 2.6 Ochrana před zářením 10. J3. Jaderné reakce
  1. 3.1 Slučování lehkých jader (jaderná fůze)

  2. 3.2 Štěpné reakce 11. J4. Jaderná energetika
  1. 4.1 Jaderná elektrárna
   1. 4.1.1 Jaderný reaktor
   2. 4.1.2 Výkon jaderné elektrárny
   3. 4.1.3 Bezpečnost jaderné elektrárny 12. J5. Fyzika částic
  1. 5.1 Třídění částic
   1. 5.1.1 Třídění z pohledu kvantové fyziky
   2. 5.1.2 Třídění z pohledu fyziky částic

  2. 5.2 Částice a antičástice

  3. 5.3 Urychlovače částic

  4. 5.4 Na závěr … historický vývoj ve fyzice elementárních částic 13. Galerie fyziků

 14. Citace