2

Právní systém v ČR

 Právní systém (právní soustavu) tvoří souhrn všech právních norem, které jsou v daném časovém období na území daného státu platné.


Právní normy se sdružují do širokých celků, podle toho jakým způsobem upravují vztahy a co je předmětem právní úpravy. Nejobecnější členěné právního systému je členění na právo soukromé a právo veřejné. Toto členění nabývá zcela zásadního významu od roku 2014, ve kterém nové občanské právo (občanský zákoník) obsahuje základní úpravu všech právních odvětví soukromého práva. Tato skutečnost bude podrobněji rozebírána v právním odvětví občanské právo.


2.1 Právo soukromé a veřejné


PRÁVNÍ SYSTÉM
PRÁVO SOUKROMÉ PRÁVO VEŘEJNÉ
Právem soukromým rozumíme tu oblast práva, kde subjekty vystupují v rovném postavení, kde žádný ze subjektů (ani stát), nemůže o právech a povinnostech druhého rozhodovat autoritativně.
Vzájemná práva a povinnosti si upravují zejména na základě smlouvy, dohody. Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Právo veřejné se uplatňuje tam, kde se uplatňuje veřejná moc (zejména státní moc).
Veřejná moc vystupuje vůči právnickým i fyzickým osobám s příkazy a zákazy  zejména prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Za právo veřejné se považuje ta oblast práva v níž jsou vztahy založeny na nerovnosti zúčastněných subjektů (jeden představuje veřejnou moc, druhý ji nemá).
právní odvětví:
- občanské právo
(v nové podobě od roku 2014)
- korporační právo
(zákon o obchodních
korporacích).
Obchodní zákoník od 1.1. 2014 je zrušen.

- pracovní právo
- mezinárodní právo soukromé a další
- ústavní (státní) právo
- trestní právo
- správní právo
- finanční právo
- živnostenské právo
- mezinárodní právo veřejné a další


Úkol 18:

 1. Uvažte, zda ředitel školy vystupuje jako orgán veřejné moci při rozhodování o vyloučení žáka ze studia.
 2. Posuďte, které právní úkony jsou soukromoprávní a které veřejnoprávní: vyměření daně, udělení pokuty za dopravní přestupek, uzavření pracovní smlouvy, uvalení vazby, uplatnění reklamace z titulu záruky.


2.2 Úvodní charakteristika právních odvětví


Než přistoupíme k podrobnějšímu výkladu jednotlivých právních odvětví, podívejme se na nejstručnější přehled celého právního systému ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO

Ústavní právo je pilířem práva. Je součástí práva veřejného. Upravuje především:

-   hodnoty a principy, které určují povahu státní moci (republika, demokratičnost, právní stát apod.) ,

-  strukturu státních orgánů a jejich funkce (postavení parlamentu, vlády, soudů, prezidenta atd.),

-   územní uspořádání, postavení obcí,

-   řešení národnostních otázek , postavení menšin,

-   postavení občana (postavení občana, otázky státního občanství, základní práva a svobody

povinnosti občanů),

-   principy zahraniční politiky, postavení v mezinárodním společenství.

PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ostatní ústavní zákony


Úkol 19:

 1. Posuďte vztah ústavního práva a všech ostatních právních odvětví.
 2. Pokuste se vysvětlit princip primátu práva nad státem.


SPRÁVNÍ PRÁVO

Správní právo je jedním z nejrozsáhlejších odvětví veřejného práva. Upravuje výkonnou státní moc,veřejnou správu a územní samosprávu. Obsahuje značné množství různorodých právních norem řešících např. územní rozdělení státu, správní řízení, přestupky, správu daní a poplatků, správu školství, správu zdravotnictví a další.

PRAMENY SPRÁVNÍHO PRÁVA

Správní právo není upraveno nějakým jednotlivým základním předpisem (zákoníkem – kodexem). Významnými zákony jsou zákon o správním řízení (správní řád), zákon o obcích, stavební zákon. V rozsáhlejší míře než v jiných právních odvětvích se zde uplatňují vedle zákonů také podzákonné závazné právní předpisy (vyhlášky ministerstev, krajů, obcí apod.). Sem patří např. předpisy o hospodaření s přírodními zdroji, výkonu práva myslivosti a rybaření aj.Úkol 20:

 1. Pokuste se vysvětlit rozdíl mezi správou a samosprávou. b) Uveďte stupně územního členění ČR.


FINANČNÍ PRÁVO

Finanční právo je svou povahou blízké správnímu právu. Upravuje otázky související s finanční činností státu. Jde např. o právo rozpočtové, daňové a poplatkové, úvěrové, měnové, devizové apod. Je součástí práva veřejného.

PRAMENY FINANČNÍHO PRÁVA

Nejvýznamnějšími prameny jsou zákon o státním rozpočtu, všechny daňové zákony, devizový zákon, celní zákon.Úkol 21:

 1. Uveďte, který orgán schvaluje státní rozpočet.


TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

Trestní právo je klasickým odvětvím veřejného práva. Trestní právo hmotné upravuje trestní odpovědnost subjektů. Odpovídá na otázku, co a proč je trestné a jaký trest za takové trestné jednání následuje. Trestní právo procesní upravuje postup (proces) k tomu, aby trestné činy byly zjištěny a pachatelé potrestáni.

PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO

Základním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákon, trestního práva procesního trestní řád.Úkol 22:
Uveďte, které trestní právo (zda hmotné nebo procesní) řeší:

 1. výši trestu za vraždu
 2. postup při soudním jednání


OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ

Občanské právo hmotné je základním právním odvětvím soukromého práva. Všechna ostatní odvětví soukromého práva jsou z něho více méně odvozena a většinou se z něj vydělila až v průběhu historického vývoje. V současné době však dochází k opačnému vývoji. Do občanského práva se vracejí všechny základní vztahy všech odvětví soukromého práva. Občanské právo hmotné upravuje zejména majetkové vztahy fyzických a právnických osob, závazkové vztahy (např. smlouvy) všech   

osob (právnických i fyzických), majetkové vztahy všech osob. Jeho součástí je zvláště vlastnické právo,  závazkové (obligační) právo, dědické právo, celé rodinné právo, část dnešního pracovního práva a další.

PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA HMOTNÉHO

Základním pramenem je občanský zákoník (účinný od 1.1. 2014)


OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ

Občanské právo procesní obsahuje právní normy, které upravují proces řízení před soudy ve věcech práva občanského včetně rodinného, ale i obchodního, pracovního, případně i dalších. Slouží tedy kromě trestnímu právu všem ostatním právním odvětvím. Patří do veřejného práva.

PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA PROCESNÍHO

Základním pramenem je občanský soudní řád. Stanoví postup soudů, účastníků soudního řízení při projednávání sporů soukromého práva. Řízení se nazývá civilní proces, který je jednou ze tří forem soudního řízení (vedle trestního řízení a soudního řízení správního). Civilní proces řeší jednání soudů, doručování písemností, předvolání k soudu, lhůty, předběžné řízení (cíl je odstranění sporu), smírčí řízení, zahájení soudního řízení, dokazování, žalobu a velmi mnoho dalších nutných formálních povinností nutných pro plynulý postup soudního jednání.Úkol 23:
Uveďte, který právní úkon není občanskoprávní:

 1. nákup rohlíku v obchodě
 2. vzetí do vazby
 3. uzavření kupní smlouvy mezi dvěma obchodními firmami

Úkol 24:
Rozlište, které právní skutečnosti řeší občanský zákoník (občanské právo hmotné) a které občanský soudní řád (občanské právo procesní).

 1. kupní smlouva
 2. formy doručování písemností
 3. promlčení
 4. odpovědnost za škodu
 5. formy dokazování právních skutečností
 6. dědění
 7. vymezení účastníků soudního řízení
 8. místní příslušnost soudu (který soud bude soudní řízení vykonávat)
 9. podání odvolání k výkon rozhodnutí
 10. spoluvlastnictví


KORPORÁTNÍ PRÁVO

Korporátní právo je nové právní odvětví, které muselo vzniknout zrušenímobchodníhozákoníku Patří do soukromého práva. Upravuje právní otázky spojené s postavením podnikatelů a s obchodními činnostmi. Týká se zejména těchto právních vztahů: fyzických a právnických osob v postavení podnikatelů,  registrace podnikatelů v obchodním (veřejném) rejstříku; postavení, druhy, vznik, změny a zánik obchodních společností a družstva; některých vztahů týkajících se cenných papírů a vztahů dalších.

PRAMENY KORPORÁTNÍHO PRÁVA 

Základním pramenem obchodního práva je zákon o obchodních korporacích (obchodních společnostech a družstvech). Dalším pramenem je například zákon o ochraně hospodářské soutěže.

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

Živnostenské právo upravuje živnostenské podnikání a oprávnění k provozování živností. Jde o odvětví veřejnoprávní.

PRAMENY ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA 

Základním pramenem živnostenského práva je zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Dalším pramenem je např. zákon o živnostenských úřadech.

PRACOVNÍ PRÁVO

Občanský zákoník uvádí, že úpravu pracovního poměru a další práva a povinnosti založené pracovní smlouvou upravuje zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je především zákoník práce. Pracovní právo upravuje především vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (individuální pracovní právo). Kromě toho upravuje např. právní postavení odborů, organizací zaměstnavatelů, formy a pravidla kolektivního vyjednávání (kolektivní pracovní právo).

PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA 

Základním pramenem pracovního práva je zákoník práce. Mezi další patří např. zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání.

Uvedená charakteristika právních odvětví není úplná. Významná jsou i jiná právní odvětví, např. mezinárodní právo (viz celek Právo Evropské unie), právo družstevní, právo životního prostředí, církevní právo aj. Právní systém je tedy otevřený celek, ve kterém rozvojem společnosti vznikají nová právní odvětví a některá zanikají.Úkol 25:
Zařaďte uvedené právní skutečnosti a právní vztahy do příslušného právního odvětví:

 1. pracovní poměr
 2. volba prezidenta
 3. osvojení dítěte
 4. loupež
 5. odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu
 6. dovolená na zotavenou
 7. úhrada daně z příjmu
 8. vydání živnostenského oprávnění.