02

Stanovení cílů (SMART) a efektivní plánování pomocí cílů

Plánování je jedna z hlavních činností manažera. Smyslem plánování je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postupů jeho dosažení nelze provádět ani výběr rozmisťování pracovníků, ani účinné organizování nebo kontrolu.

 • Plánování zahrnuje systematické stanovení cílů (= základ řízení) a úkolů či činností nezbytných pro jejich dosažení
 • K tomu je nezbytné rozhodování o výběru z alternativních možných budoucích způsobů vykonávání činností
 • Není však možné sestavit jakýkoli reálný plán bez rozhodování a bez zvažování potřeby lidských nebo materiálních zdrojů – za rozhodování nese manager odpovědnost

VIZE (POSLÁNÍ ORGANIZACE)

Stanovení čeho chceme dosáhnout, určit KAM bychom se chtěli dostat

MISE

definování, JAK bychom chtěli vizi naplnit

CÍL

stanovení toho, CO se musí dosáhnout, v jakém časovém horizontu a v jaké kvalitě

Členění plánů

Plány, které firmy zpracovávají, se dají členit podle různých hledisek:

 • časového hlediska,
 • úrovně rozhodovacího procesu,
 • věcné náplně plánu,
 • účelu, kterému plány slouží

Z hlediska časového horizontu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování:

 • dlouhodobé, většinou prováděné na více než pětileté období, často s horizontem deseti i dvaceti let;
 • střednědobé, pohybující se obvykle v rozsahu jednoho až pěti let;
 • krátkodobé, pokrývá obvykle roční nebo i kratší období.

Úroveň rozhodovacího procesu

S ohledem na charakter rozhodovacího procesu lze rozlišit:

 • Strategické plány, ve kterých jsou konkretizovány strategické záměry organizace. Strategické plány vypracovává top management. Měly by na delší časový horizont komplexně určovat vývoj organizace;
 • Taktické plány, které směřují k uskutečňování plánů strategických. Specifikují úkoly vyplývající ze strategických plánů pro konkrétní období, zpravidla roční, na které je daný taktický plán sestavován. Taktické plány se obvykle sestavují ve věcné struktuře odpovídající funkční nebo útvarové podobě organizace. Jsou schvalovány top managementem. Jejich příprava je náplní činnosti středního managementu.
 • Operativní plány jsou sestavovány na čtvrtletí, měsíc či kratší období. Jsou respektovány záměry taktických plánů. Při jejich sestavování se vychází z konkrétních podmínek, známých informací o zdrojích, adresně je určena odpovědnost pracovníků realizujících plány. Vypracování operativních plánů je záležitostí středního managementu. V případě denních či směnových plánů pak managementu první linie.

Rozdělení plánovacího procesu

 • Strategické plánování (5 a více let)
 • Taktické plánování (1 – 5 let)
 • Operativní plánování (méně než 1 rok)

Strategické plánování

 • Na úrovni top managementu na základě informací z okolí podniku, pro vývoj správné strategie je rovněž důležité sledovat světové dění
 • Charakteristické je vysoké riziko chybovosti - trojí typ rizik:
  • Uvnitř podniku – organizace je většinou schopna je zvládnout sama
  • Mezoprostředí – těžší zvládnutí (dodavatelé, odběratelé, konkurence)
  • Politické prostředí – neovlivnitelné

Taktické plánování

 • Navazuje na strategické plánování – obsahem je podrobnější rozpracování strategie
 • Probíhá na úrovni středního managementu
 • Jedná se zejména o roční až pětileté plány
 • Dělí se podle organizačních jednotek (v určitých případech dokonce podle jednotlivých oddělení)
 • Má podobu finančních rozpočtů, plánů výroby, plánu prodeje atd.

Operativní plánování

 • Vychází z taktického plánování
 • Realizováno středním a nejnižším managementem (hlavně nejnižším)
 • V oblastech plánování výroby, distribuce a zásobování
 • Cílem je optimalizace zdrojů a maximalizace kapacity výroby
 • Operativní plány jsou velice obdobné, z časového hlediska jsou rozděleny do krátkých časových úseků

Věcná náplň plánu

souvisí do značné míry s předmětem činnosti organizace. Vedle standardního okruhu plánů, mezi něž patří plány finanční, personální, investiční, marketingu, vývoje a výzkumu. Další budou plány související s náplní činnosti organizace. Může to být plán odbytu, plán výroby, plán zásobování a další.

Účel, kterému plány slouží

řídící články organizace využívají plán jako přímý nástroj řízení. Jako podklad pro získání úvěru slouží tzv. podnikatelský plán. Organizace obvykle sestavují všechny typy uvedených plánů. Zvýšená pozornost je věnována vypracování ročního (taktického) plánu. Pravidelně jsou sestavovány v organizacích i operativní plány výroby. V závislosti na charakteru organizace mohou mít podobu čtvrtletních či měsíčních plánů.

Plánovací trojimperativ:

 • Kvalita provedení – CO SE MUSÍ UDĚLAT A JAK TO MÁ VYPADAT
 • Časová osa – KDY MUSÍ BÝT URČITÁ ČÁST REALIZOVÁNA
 • Finanční rozpočet – KOLIK NÁS TO BUDE STÁT

Stanovení cílů pomocí metody SMART

SMART je jednoduchý nástroj napomáhající definovat cíle. Tento nástroj se uplatňuje především v rámci strategického řízení a řízení projektů, ale je možné ho použít i pro všechny ostatní oblasti (osobní cíle, cíle oddělení/firmy, cíle procesů, apod.).

SMART je zkratka anglických termínů pro různé oblasti definice cíle:

 • S – Specific (specifický) - cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, tím snadněji se bude plnit a hlavně, předejde se možným nedorozuměním. Co je zřejmé pro jednoho, nemusí být vůbec zřejmé pro druhého.
 • M – Measurable (měřitelný) - splnění cíle musí být možné změřit. Měřením se rozumí posouzení, do jaké míry bylo cíle dosaženo. Parametry měření by mělo být možné změřit exaktně (rozměry, váha, množství, vlastnosti, apod.).
 • A – Accepted (akceptovaný) - cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou. Bez akceptace, přijetí cíle za své, se vždy najde něco „zajímavějšího“ na práci.
 • R – Realistic (reálný) - cíl musí být reálný. Musí být možné ho splnit v reálném čase, musí být k dispozici příslušné nástroje a znalosti, apod. Nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.
 • T – Timed (časově ohraničený) - cíl musí mít daný termín. Pokud není stanoven termín, splnění se bude odkládat „až bude čas“, což nebude nikdy.

Pomocí SMART nástroje se definují konkrétní a jednoznačné cíle. V dalším textu uvádíme příklady správně a špatně koncipovaných cílů.

Příklady nekonkrétních cílů jsou následující:

 1. Snížit náklady
 2. Zvýšit prodeje
 3. Zhubnout

Příklady konkrétních cílů dle metody SMART: 

 1. Ve druhém pololetí roku 2009 snížit náklady na provoz všech služebních vozidel o 10% oproti druhému pololetí roku 2008.
 2. Do konce června roku 2010 snížit váhu na 80 kg pomocí pravidelného cvičení a zdravé výživy.

SMART je jednoduchý nástroj, ale jeho použití není jednoduché, alespoň zpočátku. Proto je potřeba určité praxe ve stanovování cílů nástrojem SMART. Nedejte se odradit tím, že napoprvé definice cíle zabere určitý čas.

Řízení podle cílů - metoda MBO (Management By Objectives)

Management by Objectives, zkratka MBO, překládá se jako řízení podle cílů, používá se obvykle zkratka MBO. Navrhl ji Peter F. Drucker jako metodu založenou na stanovení a vzájemném odsouhlasení cílů a vyhodnocování úspěšnosti jejich dosahování. Realizátorům úkolu je umožněno rozhodnout, jaký způsob dosažení cíle je nejvhodnější.  Jedná se o přenesení odpovědnosti za cíl na realizátora. Metoda je použitelná prakticky ve všech oblastech řízení.

Drucker začíná zajímavou historkou o třech kamenících, kdy se postupně každého ze tří kameníků bušících do kamene z nich ptá, co dělá. První kameník odpoví, že si vydělává na živobytí. Druhý kameník řekne, že odvádí tu nejlepší kamenickou práci, jakou kdy za svůj život dokázal. No a ten třetí odpoví, že staví katedrálu. Právě toho třetího označuje Drucker za manažera. Nad tím druhým se ale hodně pozastavuje, protože lidí, kteří dělají to nejlepší, co umějí, je také potřeba. Jen nedokáží firmu posunout dál. 

Peter Drucker však zastával tu myšlenku, že podobně jako kameník, který ví, že staví katedrálu, by i řadoví zaměstnanci měli naprosto přesně vědět, co a proč dělají a kam se má jejich firma dostat. K tomu je ovšem kriticky důležité, aby firma měla poslání, jinými slovy, aby vrcholový management přesně věděl, co a proč dělá. Jeho úkolem je pak strategické cíle rozdělit na taktické a předat je střednímu managementu. Střední management je pak musí rozdělit na cíle operativní a rozdělit je mezi nižší management, případně rovnou konkrétní zaměstnance. V každé úrovni řízení musí lidé vědět, co přesně mají dělat, co se od nich očekává a kam svou činností firmu posunou anebo naopak, co se stane, když nesplní své úkoly a plány. A právě tady se uplatní i ti kameníci, co dělají to nejlepší, co umějí. Jen je potřeba, aby nad nimi vždy byli kameníci, co staví katedrálu. Aby vše fungovalo dobře, radí Drucker, vcelku logicky a rozumně, aby se do tvorby plánů a cílů zapojovali vždy také zaměstnanci o úroveň níž, což jsme podrobněji rozváděli už v tomto článku. Drucker také neopomíná zdůraznit velký význam toho, aby každý manažer v celém řetězci uměl správně definovat cíle, k čemuž je v současné době obecně nejuznávanější metodika SMART. Některé zdroje dávají MBO do souvislosti s tzv. institutem osobních cílů. Zaměstnanec si, taktéž obvykle dvakrát ročně, sám stanoví své osobní cíle, které mu schvaluje jeho nadřízený. Za jejich dosažení pak ve vytyčeném období a dle předem dohodnuté metriky získá odměny. Tím se má udržovat motivace zaměstnanců a popravdě zároveň i jejich chuť pracovat přesčas. Pravdou je, že v tomto případě zaměstnanci jsou řízeni svým cílem, ale Drucker se o této variantě vůbec nezmiňuje.

V praxi podle Druckera by osobní cíle mohli navazovat na manager’s letter a jeho část „co dělám a co musím překonat,“ která má podle GROW ještě další dva kroky – jak to můžu vyřešit a co pro to budu dělat. Pokud by osobní cíle byly stanovovány tímto způsobem, nejde proti tomu určitě nic namítat. V praxi ovšem institut „osobních cílů“ často sklouzává ke stanovování cílů, které v zásadě vůbec nesouvisejí s tím, co má splnit přímý nadřízený, často nejsou pro daného zaměstnance ani žádnou výzvou a někdy nemají ani praktický smysl. Osobní cíle typu: „uspořádám v tomto pololetí dvě konference pro zákazníky,“ jsou naprosto k ničemu. Je třeba si definovat, proč by to měly být konference, proč právě dvě, jak přesně to souvisí s cílem, který má splnit firma a přímý nadřízený a jak konkrétně tento krok posune firmu k cestě za jejím posláním a strategickými a taktickými cíli a jestli by třeba jiný nástroj firmu neposunul více. Právě ono hledání alternativ (metoda GROW je ostatně založena na permanentním opakování oněch čtyř kroků) přitom může mít pro firmu onu skutečnou přidanou hodnotu a může institut „osobních cílů“ zhodnotit ve smyslu hodnoty pro firmu.

Při určování cílů plánu je třeba brát v úvahu následující požadavky:

Priority

v obsahu plánu se musí přednostně objevit takové cíle, které mají rozhodující vliv pro daný objekt plánování:

 • Žádoucí výsledky podnikání celé firmy, zpravidla měřené ekonomickými ukazateli rentability, zhodnocení kapitálu, akcií apod.;
 • Cíle orientované na předmět podnikání s důrazem na:
 • charakteristiku podílu rozhodujících výrobků na trhu,
 • zavedení nových výrobků do vývoje či výroby,
 • indexy spokojenosti zákazníků;
 • cíle odrážející účinnost podnikatelských aktivit - efektivnost provozu v podobě hospodárnosti, produktivity apod.;
Měřitelnost

- má-li cíl prezentovat určitý stav, budoucí skutečnost a být zároveň vodítkem pro jejich dosažení, je nutné, aby specifikace cílů byla co nejsrozumitelnější. Vhodné, i když ne bezpodmínečně nutné, je použití kvantifikovaných veličin jako cílů.

Použití kvantifikace umožňuje snadné pochopení úkolu, dovoluje průběžně hodnotit jeho plnění, jednoznačná je i kontrola splnění plánovaných cílů.

Přiměřenost

- přiměřenost musí být brána v úvahu při určování dílčích cílů, které mají být náplní plánu. Čím bude vyšší počet dílčích cílů, tím je pravděpodobnější, že nastane situace, kdy splnění jedněch cílů je v rozporu s cíli jinými, či přímo vylučuje jejich splnění. V tomto případě je vhodné použití agregovaných ukazatelů, které svým uspořádáním postihují spektrum požadovaného vývoje ve větší šíři.

Přiměřenost by měla být promítnuta do věcné náplně cílů. Na jedné straně musí být cíle přiměřené s ohledem na okolní vývoj – chování konkurence, na druhé straně musí korespondovat s možnostmi organizace.

Aktivity

- představují obecný pojem pro opatření, činnosti, procesy, jejichž uskutečněním se dosahuje požadovaných změn, cílů. Mohou být rutinní, často se opakující nebo jedinečné. U rutinních stačí odkaz na standardní postupy – pracovní instrukce, technologické postupy apod.

Aktivity, jimiž mají být zabezpečeny nové cíle, musí být vymezeny přesněji, včetně určení případných požadavků na zvyšování kvalifikace pracovníků, zapojení externistů apod.

Řady cílů, zvláště pak koncepčních, je možné dosáhnout prostřednictvím různých aktivit. Je na manažerech, kteří zpracovávají plány, aby zvolili správné, nejvýhodnější, efektivní aktivity vedoucí ke konečným hodnotám cílů.

Zdroje

Pod pojmem zdroje lze chápat různé materiální i nemateriální prvky, které jsou nutné k naplnění plánovaných záměrů, např.:

 • finanční prostředky,
 • personální zabezpečení v požadované kvalifikační struktuře,
 • kapacity výrobní, skladové, prostoroví, popř. jiné,
 • materiální zabezpečení,
 • informační zabezpečení,
 • know-how,
 • infrastruktura apod.

Faktická realizace plánů se neobejde bez zabezpečení zdrojů. Zdroje jsou často limitujícím faktorem stanovení cíle, aktivity, termínů apod. Čím přesněji budou určeny požadavky na zdroje, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšnosti realizace plánů.

Termíny a odpovědnost

- každý dobrý plán by je měl obsahovat striktně stanovené termíny (death line). V závislosti na charakteru cílů může být v plánu uveden pouze konečný termín a celková odpovědnost.

S ohledem na strukturu aktivit, které vedou k realizaci plánu, mohou být pro každou aktivitu určeny samostatné termíny a dílčí odpovědnost. Schválené plány lze považovat za formu přímých příkazů. Jsou tedy závazné pro pracovníky, kteří jsou odpovědni za jejich realizaci.