01

Úvod

Zdrojem zakotvení předmětu do vzdělávacího kurikula studujících ve studijním programu Tělesná výchova a sport, konkrétně ve studijních oborech Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity, bylo připravit studenty pro praktické zvládnutí vybrané akce pro praxi. I když je předmět orientován na týmové uspořádání určité akce v terénu, jeho součástí jsou i teoretické základy projektování v různých typech projektů, včetně projektů výzkumných na úrovni studentské nebo vyšší.

Cíl předmětu je:

 • získat znalosti o systému managementu pro aplikaci ve vzdělávacích, výchovných či humanitárních jednotkách (kluby, spolky, nadace, komunitní a municipální jednotky), a to jak v jednotkách institucionálních či neformálních;
 • pochopit principy dobrovolnictví v humanitární činnosti a principy vedení a řízení jednotek, včetně získávání sponzorství.
 • naučit se orientovat v soustavě projektů a získat dovednosti tvorby projektů;
 • zvládnout aplikace principů a poznatků ze základů managementu a tvorby projektů do praxe realizací konkrétní veřejně prospěšné akce (např. a/ lokální sportovní soutěže populace běžné i se specifickými potřebami, a to v různém věkovém spektru, b/ dny bez bariér, c/ presentační dny sportovní, kulturní, ekologické, d/ akce mezinárodních setkání a multikulturních projektů, atd. - dle aktuální situace);
 • uplatnit poznatky a dovednosti ve vedoucí odpovědné pozici v přípravě, prezentaci a realizaci týmového projektu (minimálně na regionální úrovni města či regionu ve všech etapách řízení: tvorba týmu a delegace odpovědnosti, administrace, medializace, odpovědnost za ekonomiku a bezpečnost akce při realizaci, kontrola a vyhodnocení).

Teoretické poznatky mají sloužit ke znalostem z oblasti projektování a realizace projektů, principů dobrovolnictví. Obsahem praxe je uspořádání jedno až dvoudenní akce. V kontextu uvedených studií se vykrystalizovalo konání Regionálních hr Speciálních olympiád (ve dvou nenavazujících dnech) s přizpůsobenými sporty a dalšími sporty: boccia, atletika, plavání. Další akcí je pořádání karnevalu Bez bariér.

Organizačně – dle sylabů v informačním softwaru STAG - se výuka koncentruje do čtyř výukových bloků s navazující samostatnou přípravou a realizací akce, a to s následující hodinovou dotací:

 • principy projektování – 3 h
 • dobrovolnictví – 3 h
 • pokyny k realizaci (skupinové i v individuálních konsultacích) – 3 h
 • samostatná příprava – 20 h
 • realizace akce – 15 h
 • zpětné vazby včetně zkušebního testu, vyhodnocení a likvidace akce – 5 h