10

Samovratný přestavník

10.1 SESTAVA SAMOVRATNÉHO PŘESTAVNÍKU

Samovratný přestavník je zařízení, které umožňuje po rozřezu výhybky kolejovým vozidlem její samočinný návrat do základní polohy a elektrickou kontrolu této polohy. Popisovaný přestavník je typu SP03 a byl vyvinut firmou AK signal Brno, a. s. Tento přestavník byl zkonstruován pro použití na jednoduchých výhybkách s hákovým závěrem na svršku A, T a S49 na dřevěných pražcích. V případě potřeby je možné speciální úpravou zařízení zajistit úpravou montáž na ocelové pražce. Podle umístění vůči jazykům existuje pravá a levá varianta přestavníku.

Přestavník se skládá z:

  • podkladního plechu;
  • hydraulického válce;
  • detašované kontroly;
  • kabelového závěru UKM 12;
  • uzamykacího ústrojí;
  • upevňovací soupravy;
  • výměnového zámku.


Podkladní plech je namontován na hranu dlouhého pražce vedle hydraulického válce. Je připevněn dvěma vrtulovými šrouby. Tento plech zajišťuje volný prostor kolem hydraulického válce.
Hydraulický válec tvoří základní součást samovratného přestavníku, u kterého přestavení ze základní polohy provádí náprava železničního vozidla nedestruktivním rozřezem výhybky při jízdě po hrotu výměny a zpětný chod zabezpečuje stlačená pružina v hydraulickém válci. Přestavení do základní polohy energií pružiny probíhá ve dvou fázích.
V první fázi (I) je zpomalený chod (pracovní kapalina protéká z prostoru za pístem do prostoru před píst přes clonu). Druhá, zrychlená fáze (II) navazuje plynule na fázi první. Pracovní kapalina protéká zpět mimo clonu uvolněným přepouštěcím kanálkem.

Průběh obou fází je znázorněn na následujícím diagramu:

Detašovaná kontrola slouží k elektrické kontrole polohy jazyků, tedy základního stavu. V základní poloze výhybky při uzavřeném stavu hákového závěru zapadne kladka ramene přepínače do výřezu výseče a kontakty na kontaktní desce jsou sepnuty. Při vyklesnutí hákového závěru dojde k pootočení výseče a následnému vytlačení kladky ramene přepínače proti síle přítlačné pružiny. Důsledkem tohoto pohybu ramene je rozpojení kontaktů kontaktní sady.

Kabelový závěr UKM12 slouží k ukončení kabelu a k jeho elektrickému propojení pomocí spojovací hadice s uzamykacím ústrojím a detašovanou kontrolou pro zajištění správné činnosti dohledu základní polohy výhybky.

Uzamykací ústrojí umožňuje měnit provozní režim výhybky opatřené samovratným přestavníkem ve dvou úrovních:

  • samovratný režim (běžný provoz);
  • místní (ruční) obsluha výhybky (při posunu).

Po odemčení zámku se umožní překlopení závorovací zarážky do opačné polohy, a tím se uvolní závorovací tyč, která tímto umožní místní režim.
Štítky klíčů těchto výměn jsou tvarově (významově) stejné, avšak žluté a označené SV plus číslo výhybky.

Upevňovací souprava připevňuje vlastní ústrojí samovratného přestavníku ke kolejnici (opornici) výhybky. Před vlastní montáží je třeba upevňovací soupravu zkompletovat.

Výměnový zámek se montuje na výhybku, ale za normálních provozních okolností se nepoužívá. Je připraven pouze pro případ poruchy samovratného přestavníku.

Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem slouží pro předání návěsti „JÍZDA ZAJIŠTĚNA“ strojvedoucímu přijíždějícího vlaku.
Návěstidlo sestává z ocelového stožáru, návěstní svítilny, držáku svítilny návěstidla, štítků tvořících optické okolí návěstní svítilny, stínítka návěstní svítilny, nosiče označovací tabulky.

Činnost samovratného přestavníku

Činnost pístu samovratného ventilu

10.2 NÁVĚSTIDLO PRO VÝHYBKU SE SAMOVRATNÝM PŘESTAVNÍKEM

Návěstidlo se instaluje ve stanicích, která nejsou osazena vjezdovými a odjezdovými návěstidly. O stavu výhybky se samovratným přestavníkem informuje strojvedoucího bílé světlo. Pokud toto světlo bliká (f = 1 Hz, poměr svícení: mezera = 1 : 7), je samovratný přestavník (a tím i jazyky výhybky) v základní poloze. Pokud je světlo zhaslé, výhybka v základní poloze není a strojvedoucí si musí počínat dle platných předpisů a směrnic.
Pokud jsou ve stanici vjezdová a odjezdová návěstidla, je kontrola správné funkce přestavníku začleněna do jejich obvodů a toto návěstidlo se neinstaluje.
Maximální rychlost přes výhybku (všemi směry) se samovratným přestavníkem, a tím i v celé stanici, je omezena na 40 km/h.
Zásada je, že výměny jsou nastaveny pro vjezdové cesty a při odjezdech jsou řezány. Proto se instalují ve stanicích regionálních tratí, kde je plánováno pravidelné křižování vlaků osobní přepravy.Kvízové otázky: