19

Přejezdová ZZ

Úrovňové křížení kolejové dráhy s pozemní komunikací se nazývá přejezd. Je-li přejezd vybaven zařízením, které varuje účastníky této komunikace o blížícím se kolejovém vozidle, hovoříme o přejezdovém ZZ. Na činnosti přejezdového ZZ (PZZ) přímo závisí bezpečnost jak kolejové dopravy, tak i uživatelů pozemní komunikace.
V této kapitole se budeme zabývat přejezdy automaticky pracujícími. Jsou vždy vybaveny světelným výstražným zařízením na výstražníku a někdy jsou doplněny závorami. V dnešní době je činnost některých PZZ zařazena i do jiných ZZ. Nejdříve bude nutné seznámit se s některými základními pojmy.

Výstraha je projev PZZ, kterým se účastníkům pozemní komunikace dává najevo, že se blíží kolejové vozidlo. Musí tedy neprodleně přejezd opustit a platí pro ně zákaz dalšího vstupu nebo vjezdu na přejezd.

Aktivní signalizace je projev PZZ, kterým se dává účastníkům pozemní komunikace najevo, že se k přejezdu neblíží žádné kolejové vozidlo, ani se v blízkosti přejezdu nenachází takové, které by mohlo provoz na přejezdu ohrozit.

Přibližovací úsek je KO nebo počítač náprav před přejezdem dle směru jízdy kolejového vozidla.

Vzdalovací úsek je KO nebo počítač náprav za přejezdem ve směru jízdy kolejového vozidla.

Anulační úsek je KO nebo počítač náprav, kde se vyhodnocuje průjezd železničního vozidla, resp. jeho konec.

Základní stav PZZ je stav zařízení, kdy toto není ničím ovlivňováno.

Varovný stav je stav, kdy není PZZ ani ve výstražném, ani v anulačním stavu.

Výstražný stav je stav od započetí do ukončení výstrahy na přejezdu.

Nouzový stav je stav PZZ od vzniku poruchy, která nemá přímý vliv na bezpečnost PZZ, do jejího odstranění.

Poruchový stav je stav PZZ od vzniku poruchy, která má přímý vliv na bezpečnost PZZ, do jejího odstranění.

Předzváněcí doba je doba od započetí výstrahy do okamžiku sklápění břeven závor. Je částí doby výstrahy.

Přibližovací doba je doba od započetí výstrahy do doby příjezdu čela železničního vozidla na přejezd, které se pohybuje maximálně traťovou rychlostí. Je částí doby výstrahy.

Anulační doba je doba, ve které je anulován vliv vzdalovacího úseku na přejezd (doba, kdy poslední náprava opustí anulační úsek do doby, kdy poslední náprava opustí vzdalovací úsek). Nedojde-li k tomu do ukončení anulační doby, znovu se spustí na PZZ výstraha.

19.1 VÝSTRAHA NA PŘEJEZDU

Musí být dávána tak, aby nejdelší a nejpomalejší vozidlo, které už nemůže před přejezdem bezpečně zastavit, ho včas opustilo. To znamená opustit přejezd před sklápěním závor (je-li PZZ jimi vybaveno) nebo minout nebezpečnou hranici nejpozději 6 s před příjezdem čela železničního vozidla na přejezd.

Základní výstraha

Jedná se o světelnou výstrahu, která je dávána účastníkům pozemní komunikace dvěma střídavě přerušovaně svítícími červenými světly umístěnými vedle sebe. Výstraha musí začít vjezdem vlaku do přibližovacího úseku. Končí uvolněním anulačního úseku, a je-li přejezd vybaven závorami, až jejich úplným zdvižením (je vypnuta v poloze 89˚ závorových břeven). Frekvence přerušování musí být 60 × za minutu ± 20 %. Doba svícení světla je 40 až 60 % z doby jednoho cyklu. PZZ typů AŽD a elektronické používají dvouvláknové žárovky červených světel.

Doplňková výstraha

Mechanická výstraha je tvořena sklápěním, sklopením a zdviháním břeven závor. U automatických přejezdů nesmí doba sklápění a zdvíhání závor překročit 10 sec.
Břevna musí mít červeno-bílý nátěr, červené odrazky a mohou být doplněna třemi červenými světly, které se také střídavě rozsvěcují (nejdříve dvě krajní, pak střední). Musí být lehké konstrukce, aby je bylo možno přerazit v případě uzavření vozidla na přejezdu.
Závory zpravidla zasahují pouze do poloviny komunikace. V ostatních případech se používá PZZ bez závor, a to v závislosti na místních provozních podmínkách.

Závory přes celou šířku vozovky musí být:

 • tam, kde nejsou dva jízdní pruhy v jednom směru (šířka cesty je menší než 6 m);

 • tam, kde přechází mnoho chodců (dětí, a popř. dobytek na polních cestách).

Dnes se také závorová břevna doplňují systémem, který kontroluje jejich celistvost.

Zvuková výstraha musí trvat po celou dobu výstrahy na výstražníku bez závor, a pokud je výstražník doplněn závorami, tak do jejich sklopení (může se vypnout v 10˚ před vodorovnou polohou břeven). Dává se houkačkou, údery výstražného zvonu nebo elektronicky.

19.2 AKTIVNÍ SIGNALIZACE

Aktivní signalizace je dávána přerušovaným bílým světlem. Je to informace o tom, že se v blízkosti přejezdu nenachází žádné kolejové vozidlo, které by mohlo na přejezdu ohrozit provoz. Je umístěno pod světly červenými ve vrcholu pomyslného trojúhelníku. Může svítit přerušovaným světlem, pouze je-li PZZ v základním stavu (nemá ani žádnou poruchu).
Jeho frekvence je 40 kmitů/min. ± 20 %.
Není-li bílé světlo na výstražníku použito, musí být tato svítilna zaslepena. U PZZ s funkční aktivní signalizací je na zadních dvířkách vyobrazeno bílé plné kolečko se čtyřmi paprsky.
Vypíná se vjezdem vlaku do přibližovacího úseku a zapíná uvolněním úseku vzdalovacího.

19.3 PŘEJEZDNÍK

O stavu PZZ může být lokomotivní četa informována prostřednictvím přejezdníku.
Jedná se o návěstidlo, které má černý štít lichoběžníkového tvaru s bílým orámováním. Ve štítě jsou umístěna tři světla. V základně pomyslného trojúhelníku jsou dvě žlutá a ve vrcholu jedno bílé. Stožár má přejezdník černo-bílý a v černých polích jsou bílá odrazová skla. Dnes se místo žlutých světel užívají odrazová skla.
Pokud bílé světlo svítí, je přejezd uzavřen. Pokud nesvítí, je přejezd otevřen a strojvedoucí si musí počínat zvlášť opatrně a musí jet přes přejezd maximální rychlostí 10 km/h. Musí také dávat trvale návěst POZOR houkačkou nebo lokomotivní píšťalou.
Přejezdník má shodnou optiku s návěstidlem AŽD70. Je umístěn na zábrzdnou vzdálenost před přejezdem a je před ním ještě upozorňovadlo přejezdníku. Je-li víc přejezdů v těsné blízkosti, jejichž stav je sloučen v jeden přejezdník, je v horní části upozorňovadla přejezdníku černá číslice počtu přejezdů. Tato číslice je pak i na stožáru přejezdníku.

Činnost PZZ bez závor

Činnost PZZ se závorami

19.4 SVĚTELNÉ PZZ (VŠEOBECNĚ)

Světelné PZZ je zařízení, které především světlem návěstí výstrahu. Ovládání činnosti PZZ je zpravidla automatické, v závislosti na jízdě kolejového vozidla. V blízkosti dopraven nebo přímo v dopravnách jsou navíc ovlivňovány staničním ZZ.

Lze jej ovládat:

 • ručně, zpravidla tlačítky;
 • automaticky, prostřednictvím KO nebo počítačů náprav;
 • dálkově prostřednictvím JOP;
 • kombinovaně.

Začátek přibližovacího KO nebo počítací bod musí být od přejezdu tak daleko, aby kolejové vozidlo, jedoucí maximální traťovou rychlostí přijelo na přejezd po uplynutí předzváněcí nebo přibližovací doby.

Na světelném PZZ mohou nastat poruchové stavy.
Nouzový, když:

 • se přepálí vlákno dvouvláknové červené žárovky;
 • se přeruší svícení jednoho ze dvou světel na tomtéž výstražníku;
 • je nesprávná funkce mechanické výstrahy;
 • kolejové vozidlo opustí přejezd a nedojde k ukončení výstrahy (ani po zdvižení závor).

Poruchový, když:

 • se nezahájí světelná výstraha po ovlivnění přibližovacího KO nebo počítače náprav;
 • dojde k úplnému zhasnutí světel aspoň na jednom výstražníku;
 • se změní přerušované červené světlo ve stále svítící (porucha kmitače);
 • dojde k úplnému výpadku elektrické energie.


PZZ musí být napájeno elektrickou energií ze zdroje 1. stupně. Náhradní zdroj musí pokrýt maximální spotřebu PZZ alespoň po dobu osmi hodin. Je-li přejezd napájen bateriemi, musí mít přípojku pro zapnutí dieselagregátu a při výpadku nesmí být přepínání obou zdrojů delší než 5 s.

19.5 PZZ TYPU SSSR

V dnešní době se již nově nemontují a jsou nahrazovány jinými typy PZZ. Z tohoto typu se však vyvinul typ AŽD a dokonce konstrukce závory se používá s menšími úpravami dodnes.

Celkové zapojení PZZ typu SSSR se závorou

Hlavní části přejezdu jsou:

 1. KO;

 2. výstražníky;

 3. reléová skříň;

 4. bateriová studna.

ad. 1) KO jsou rozděleny na přibližovací a vzdalovací. Používá se dvoupásových KO s kolejovými relé typu DSR12 nebo DSŠ. Podle elektrického schéma je vlastní přejezd situován v pravém KO. Relé B1KR a B3KR jsou opakovači kolejových relé obou KO.

ad. 2) V horní části ocelového stožáru jsou samostatně upevněna dvě výstražná červená světla, pod nimi uprostřed je houkačka a výstražná tabulka, popřípadě i bílé světlo pozitivní signalizace. Ve střední části stožáru se nachází přístrojová skříň závor, kterou prochází osa břeven. Na ní jsou tři vačky se šesti kontakty, které spínají dle diagramu kontaktů.


Diagram kontaktů

Pohonnou jednotkou závor je stejnosměrný elektromotor na 28 V s proudovým odběrem 6–8 A.
Závory jsou v horní poloze přidržovány elektromagnetem, který má dvě vinutí. Vinutí 600 Ω zajišťuje závory v horní poloze a vinutí 9,2 Ω přitahuje těžkou a dosti vzdálenou kotvu od pólových nástavců v 86° při otevírání závor. Do spodní polohy padají závory vlastní vahou.
Odpor R 14 Ω spotřebovává energii vyrobenou motorem při uzavírání závor od 90 do 10°. V desátém stupni nad vodorovnou polohou je motor zkratován kontaktem vačky. Tím dojde k dobrzdění závor ve spodní poloze.
Zapínací relé ZR 230 Ω zapíná proud do motoru. Ten je s osou břeven spojen převodovým soukolím do pomala.
Celá přístrojová skříň závor je uzavřena uzamykatelným poklopem s těsněním proti vnikání vlhkosti a nečistot.
Ve spodní části výstražníku je patka, ve které je pomocí svorkovnic provedeno propojení vnitřní formy výstražníku s přívodním kabelem.

ad. 3) Reléová skříň je umístěna v bezprostřední blízkosti přejezdu. V ní jsou uloženy ostatní funkční prvky PZZ.
Kolejové relé DSR12 a jejich opakovače B1KR a B3KR. Relé kmitače 1MR a 2MR.
Tepelné relé TR se žhavícím vinutím na bimetalu.
Pomocné zapínací relé PZR, které uvádí do činnosti blikač a svícení žárovek na výstražníku a břevnech.
Spouštěcí relé SR uvádí do činnosti výstrahu na přejezdu.
Anulační relé L1PR, které otevírá přejezd po projetí kolejového vozidla v opačném směru.

Odpory:

R 1 – pro nastavení intenzity proudu při přítahu elektromagnetu 9,2 Ω;
R 3 – pro nastavení napětí na žárovkách břeven;
R 4 – pro nastavení napětí na žárovkách výstražníků;
R 6 – pro nastavení délky předzváněcí doby.
Transformátor SOBS2 na výrobu napětí pro žárovky výstražníků a břeven.
Usměrňovač SUJ pro dobíjení baterií.

ad. 4) Stejnosměrný zdroj napájení je 12 a 28 V. Toto napájení je odebíráno z NiFe článků umístěných v tzv. bateriové studni. Je to vyhloubená šachta v zemi, vyzděná a odizolovaná proti vnikání vlhkosti. Samotné články jsou umístěny na dřevěných lavicích, které jsou na izolátorech. Šachta je překryta uzamykatelným krytem, opatřeným těsněním.

Přejezd typu SSSR

19.6 PZZ TYPU VÚD

Na konci padesátých a začátku šedesátých let minulého století bylo do provozu tehdejších ČSD zaváděno PZZ typu VÚD. V době svého vzniku mělo kromě světelné a akustické výstrahy ještě i znakové zařízení. Budoval se na jednokolejných tratích s nezávislou trakcí a maximální traťovou rychlostí do 80 km/h, popř. na vlečkách.
Tento typ PZZ využívá tří KO označených A, B, C. Obvody A a C jsou krajní a B (střední) je anulační. Každý KO má ve skříni vyvedeno tlačítko na jeho ovlivnění pro přezkušování činnosti zařízení.
V původním zapojení byly KO A a C stále kontrolovány bezkontaktní jednotkou kodér – indikátor. Jejich činnost byla založena na práci magnetických zesilovačů ve funkci klopných obvodů (tzv. ventilový KO). Po úpravách, které se prováděly od roku 1977, byly nahrazeny jednopásovými ventilovými KO s křemíkovými diodami. KO B zůstal sériový.
Dnes fungující PZZ typu VÚD jsou doplňovány diagnostikou, která na dálku prostřednictvím rádiových vln přenáší jednotlivé stavy zařízení. Pokud je například trať řízena dispečerským způsobem pomocí JOP, mohou tyto stavy ovlivnit stavění jízdní cesty přes přejezd.
Přejezd VÚD nebyl nikdy konstruován se závorovými břevny.

19.7 PZZ TYPU AŽD

Z PZZ typu SSSR se vyvinul typ AŽD, který patří dnes k nejrozšířenějším přejezdům u nás vůbec. Splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu. Je konstruován jako PZZ bez závor nebo se závorovými břevny. S pozitivní signalizací i bez.

Blokové schéma je na obrázku.

Blokové schéma PZZ typu AŽD

Reléová část R obsahuje reléové panely s malorozměrovými relé:

KP – kolejový panel, který zprostředkovává závislost jedné oboustranně pojížděné koleje v místě křížení přejezdu;

UP – ústřední panel, vytvářející závislosti PZZ;

SP – panel světel, kontrolující svit červených světel výstražníků a břeven;

MP – motorový panel (panel závor), který ovládá stojany závor.

Reléová část také obsahuje svorkovnicový rám, polici pro prvky volné vazby, panel pojistek a odporů.

KO jsou pro zařízení vstupní informací, na základě kterých se odvíjí činnost PZZ. Je možno použít různé typy KO, popř. počítač náprav. Zpravidla jsou tři: dva krajní (přibližovací a vzdalovací) a jeden středí (anulační). Pro anulační KO byl pro tento typ PZZ vyvinut typ KO ASE.
V kolejových panelech jsou umístěny opakovače kolejových relé.

Napájení N musí splňovat požadavky zdroje elektrické energie 1. stupně. Nejčastěji je napájení připojeno k veřejné síti. V možných případech je PZZ napájeno z jiného staničního nebo traťového ZZ 3. kategorie.

Měnič M vyrábí v případě výpadku napájení veřejné sítě z baterií napájecí napětí.

Usměrňovač U je napájen ze základního zdroje a nepřetržitě dobíjí baterie.

Baterie B typu NKT mají kapacitu 160, popř. 250 Ah. Odebírá se z nich napětí pro všechny stejnosměrné okruhy. Pokud dojde k výpadku základního napájení, musí nejméně po dobu osmi hodin napájet měnič.

Výstražníky V se skládají z optických a akustických prvků základní a doplňkové výstrahy. Žárovky světel jsou ovládány z panelu světel a jsou dvouvláknové.

Stojan závor SZ (pokud je jimi přejezd vybaven) je ovládán z motorového panelu a obsahuje prvky, které ovládají břevna závor. Je v něm umístěn také motor pro zvedání závor, který je napájen stejnosměrným napětím 28 V.

Kolejová deska KD obsahuje ovládací a indikační prvky pro ovládání a kontrolu PZZ.

Osazení relé panelů je v tabulce.

Tabulka osazení panelů malorozměrovými zástrčkovými relé

KP

AJ

AS

BS

BJ

X

D

T

UP

SR

KZ

OZ

UZ

TO

TZ

PR

K1

SP

SO

SA

SAN

SB

SBN

SC

SCN

K2

MP

SRO

OZ

T1

T2

PT

TR1

TR2

SN1


Každý panel má k dispozici osm polí pro malorozměrová zástrčková relé. Propojení elektrických obvodů s vnějšími okruhy je provedeno pomocí šesti svorkovnic SV12. Odpory, diody a kondenzátory jsou přiletovány na deskách v zadní stěně panelu.

KP – je osazen šesti malorozměrovými relé a jedním časovým motorovým relé. Těchto panelů je tolik, kolik je komunikací přejížděných kolejí. Pro případ výluky jsou v panelu výlukové zásuvky, které umožňují neovlivnění přejezdu KO.

UP – tvoří základní závislost pro kontrolu a ovládání PZZ. Vstupní informace přichází z kolejových panelů. Ty jsou zpracovány, vyhodnoceny, a poté předány panelu světel a popř. panelu závor. Jedná se o započetí a ukončení výstrahy. Pokud nastane poruchový stav, odpadne relé kontroly závor KZ. Jeho opětovný přítah je podmíněn odstraněním poruchy a následným stlačením tlačítka na zadní straně panelu.
Panel je pouze jeden pro každé PZZ.

SP – kontroluje a ovládá červená světla maximálně tří výstražníků a také ovládá světla na břevnech závor.

MP – ovládá maximálně čtyři stojany s břevny. Ty mohou mít současný nebo postupný chod. Pro napájení tepelného časového relé je v panelu stabilizátor napětí SN1. Přejezd může mít maximálně dva tyto panely.

Celkový pohled na výstražník a výstražník se závorou je na obrázku.

Výstražník (se závorou a bez) typu AŽD

19.8 PZZ ELEKTRONICKÉ

V dnešní době se na koridorových tratích (ale nejen tam) budují elektronická přejezdová zařízení (PZZ-E). Jsou zcela odlišná od dosud popsaných PZZ, protože obsahují elektronické prvky. Jsou tak slučitelné především se systémem JOP.
Zajišťují vysokou bezpečnost provozu. Jsou kompatibilní se všemi traťovými a staničními zařízeními. Je také možné další rozšiřování o nové technické prostředky. Mohou být doplněna závorami.
Ke spouštění výstrahy se používají zpravidla libovolné paralelní KO, soubory ASE nebo počítače náprav. K ukončení výstrahy nebo zvedání závor soubory ASE. PZZ-E může být doplněn přejezdníky, kontrolou a ovládáním dálkově ze staničního ZZ.

Hlavní části:

 • reléový domek nebo skříň s výstrojí,
 • KO, popř. počítače náprav;
 • výstražníky;
 • napájení;
 • indikace provozních stavů, poruch a napájení;
 • závorová břevna s elektromotorem.

Výstražníky, sluneční clony a rám jsou vyrobeny z plastu. Dle projektu obsahují nebo neobsahují pozitivní signalizaci. Jsou použity dvouvláknové žárovky 12 V / 2 × 20 W. Zdrojem akustické výstrahy je elektronický zvon.
Závorová břevna jsou typu AŽD, popř. licenční typ Pintsch Bamag (na obrázku).Kvízové otázky: