23

Metro

Pod pojmem metro si každý našinec představí především podzemní dráhu. Ale není tomu tak. Nejen, že ve světě jezdí metro často i na povrchu, ale i v Praze je část metra nad zemí, avšak v tubusu, takže není znát rozdíl. Je to z důvodu toho, že sídliště Černý most bylo budováno jako zcela nové a metro se stavělo s ním. Tímto způsobem byla stavba výrazně levnější. V tubusu je umístěno jen kvůli světlu, protože strojvedoucí jezdí celou trasu ve tmě a venkovní osvětlení by nepůsobilo příjemně na jejich oči.
Tak co tedy charakterizuje metro? Především samostatná kolejová síť, do které nezasahuje žádná jiná doprava, a tudíž ji nijak neovlivňuje. A taky to, že zde jezdí jen soupravy osobní přepravy a stejného typu. To se, na rozdíl například od železnice, projevuje tím, že mohou být velmi krátké intervaly mezi jednotlivými vlaky. Všechny totiž mají stejné vlastnosti, co se týče rychlosti jízdy, zrychlení, brzdění apod.


Řez tunelem metra

23.1 ZPŮSOBY VÝSTAVBY METRA

Jak už bylo řečeno, trasy metra mohou vést jak na povrchu, tak i pod povrchem. Pod povrchem vede zpravidla proto, že bylo do měst dobudováno dodatečně a pod povrchem bylo ještě „místo“. Na povrch se stavělo v případě, že bylo potřeba překonat nějaký vodní tok, protože většina měst byla budována na březích větších či menších řek. A nebyly dřív technologie, které by umožnily budovat trasy metra pod vodními toky tak jako dnes.

Pokud tedy vede metro podzemím, buduje se dvěma způsoby:

  • hloubení;

  • ražení.

Hloubení znamená vybagrovat zeminu, následně do ní vybudovat trasy metra, popřípadě i celé stanice, a zpětně zasypat. To pochopitelně vyžaduje zpravidla demolici budov v tomto místě a hlavně převážet mnoho tisíc krychlových metrů zeminy. Tyto trasy jsou vedené v malých hloubkách, a nebo v místech, kde je zemina nestabilní.
Pokud je trasa vedena ve větších hloubkách a v zemině, která umožňuje ražbu, pak se metro staví tzv. razícím štítem. Jedná se o stroj, který těží zeminu v celém profilu budovaného tunelu. U zvláště tvrdých hornin se také používá i odstřel.

V každém případě je však výstavba metra velmi nákladná a poměrně zdlouhavá. Výsledkem je ale komfortní přeprava cestujících, protože je to rychlá přeprava s velmi vysokou přepravní kapacitou.

Ražení a hloubení

23.2 STRUKTURA PRAŽSKÉHO METRA, JEDNOTLIVÉ TRASY

Pražské metro disponuje v současnosti třemi trasami (linkami), označenými písmeny:

  • A – Nemocnice Motol – Depo Hostivař;
  • B – Zličín – Černý most;
  • C – Letňany – Háje.

Všechny tři linky jsou ovládány centrálně, tedy dispečerským způsobem. Každá trasa má svého dispečera, který kontroluje a řídí celou danou trasu. Jednotlivé trasy mají mezi sebou kolejové spojení, i když se přejíždění souprav využívá jen okrajově.
K přestupu mezi jednotlivými trasami slouží přestupní stanice. Jsou všechny mimoúrovňové a potkávají se v nich vždy jen dvě trasy. Tvoří tak v centru města trojúhelník a zabezpečují přepravu cestujících v nejvytíženější části.
Všechny trasy využívají ve stanicích ostrovní nástupiště. Ty jsou výhodná pro cestující, protože až na nástupišti si mohou zvolit soupravu správným směrem. Ulehčuje to tak jejich orientaci, která zvláště v přestupních stanicích může být obtížná.
Z prostorových důvodů je ale několik stanic, které mají nástupiště na vnějších stranách tratě. Koleje tak vedou těsně vedle sebe mezi nástupišti. Cestující musí zvolit již správný vstup do metra, aby se dostal na nástupiště pro správný směr jízdy.

Metro se bude v Praze pochopitelně i nadále rozvíjet. Výhledy jsou velkolepé, ale jak již bylo řečeno v úvodu, budování nových tras je velmi nákladné a časově náročné.

Mapa pražského metra

Dispečink metra

23.3 VOZOVNY METRA A TYPY VOZŮ

Dnes má každá linka svoje depo. Je to dáno i tím, že se jednotlivé trasy liší i zabezpečením provozu, a tudíž provozovanými soupravami. Jednotlivá depa jsou:

  • Hostivař (linka A);
  • Zličín (linka B);
  • Kačerov (linka C).

Depa slouží pro denní údržbu souprav, jejich mytí a prohlídku. Jsou zde také prováděny opravy a prohlídky nutné k bezchybnému, spolehlivému a bezpečnému provozu. V neposlední řadě se také do depa soustřeďují všechny soupravy z linky v době nočního dopravního klidu.

Zajímavé je, že v metru měly jezdit od počátku soupravy vyráběné v tehdejším Československu pod typovým označením R1 napájené z troleje. Politické vedení však rozhodlo, že budou nakoupeny soupravy ze Sovětského svazu. Na rozdíl od návrhů našich inženýrů měly soupravy ze SSSR jednak výrazně vyšší hmotnost a jednak byly elektricky napájeny z napájecí kolejnice. A to pomineme design. Vyšší hmotnost dokonce způsobila úpravu nuselského viaduktu. Ten je zvláštní tím, že přímo v konstrukci mostovky (tělesa mostu) jsou vedeny koleje metra. Mostovka nebyla konstruovaná pro tak těžké vozy, a proto se musely dodatečně instalovat ocelové plechy, které tuto hmotnost rozkládají.
Z původních souprav se dochoval pouze jediný jako muzejní exemplář, ostatní vozy prošly celkovou rekonstrukcí, a tak ze z nich vyvinuly soupravy s označením 81-71M. Ty jezdí na linkách A a B.
Pro linku C byly vyrobeny zcela nové soupravy, které jsou vybaveny zcela jiným systémem zabezpečení, jak bude popsáno v následující kapitole. Nesou označení M1.
Oba typy však mají společné to, že se nedělí na hnané a nehnané vozy. Všechny vozy pohání v podvozku na každé nápravě elektromotor, a tudíž jsou všechny hnací. Rozložením výkonu na všechny nápravy soupravy se docílilo vyšší akcelerace, což má za následek rychlejší rozjezd, a také lepší trakční vlastnosti na poměrně kopcovitých tratích.

Depo pro metro

23.4 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PA135

Historickým vývojem pražského metra se odlišně vyvinula i zabezpečovací technika na jednotlivých linkách, a to hlavně v oblasti vlakového zabezpečovače. V každém případě však musí zajišťovat bezpečnost a plynulost jednotlivých souprav.
Metro využívá prvků pro zabezpečení vlakové dopravy – reléové staniční a traťové zařízení typu AŽD71 upravené pro provoz metra. Najdeme zde i staniční zabezpečovací zařízení ESA11M. Kolejnice metra mají rozchod shodný s drážním, tedy 1 435 mm. Používají se i v jádru shodné přestavníky na výměnách výhybek typu EP600 a prakticky totožné kolejové paralelní obvody. Světelná návěstidla jsou však odlišná, nepotřebují ve tmě tunelu metra návěstní štít, o to jsou užší a montují se přímo na stěnu tunelu. Navíc se odlišně označují a jejich znaky se také odlišují.
Vlakový zabezpečovač na lince A je typu SOP-2P, pocházející z Polska, umožňující automatické vedení vlaku. Typ ARS je instalován na lince B. Ten umožňuje pouze kontrolu rychlosti vlaku a pochází z tehdejšího Sovětského svazu.
Nejmoderněji je vybavena linka C. Z Francie pochází systém PA135 od firmy MATRA SIEMENS. Tento systém je schopen automaticky vést vlak bez zásahu strojvedoucího. Proto také na trase C mohou jezdit pouze soupravy M1, a proto také stojí za podrobnější popis.

Vlakový zabezpečovač PA135 neustále přepočítává tzv. brzdovou křivku. Počítač neustále kontroluje jednak rychlost vlaku, a jednak místo zastavení. To může být za předchozí soupravou, ve stanici nebo před návěstidlem. Výsledkem je vždy taková rychlost, aby bylo soupravu možno bezpečně zastavit na místě zastavení. Pokud je souprava vedena v automatickém režimu (bez zásahu strojvedoucího), řídí se rychlost okamžitými výpočty brzdové křivky. Pokud soupravu řídí strojvedoucí (ruční režim), je informován o momentální možné rychlosti podle brzdové křivky indikátorem poměrné rychlosti, který je umístěn v zorném poli strojvedoucího na ovládacím pultu.
Jedná se v podstatě o sloupec LED diod. Pokud je rychlost soupravy v rozmezí ±5 km/h od ideální rychlosti, jsou diody zelené. Žluté jsou, je-li rychlost o víc než 5 km/h   menší a červené o víc než 5 km/h větší, než předepisuje brzdová křivka. Navíc pokud je indikátor v červeném poli, ozve se akustický signál, upozorňující na tuto skutečnost. Pokud by strojvedoucí nezačal okamžitě brzdit, systém by vlak nezávisle na strojvedoucím okamžitě zastavil.
Ke správné činnosti tohoto systému však musí počítač vlaku mít přesnou informaci o rychlosti soupravy. K tomu slouží programový pás vedoucí v korytě mezi pojížděnými kolejnicemi. V programovém pásu jsou umístěny pro každý program dva vodiče, které se po určité vzdálenosti kříží. Místa křížení jsou častější v předpokládaných místech zastavení. Na druhém podvozku prvního vozidla je snímač, který snímá polaritu lan. Rychlost vozidla se pak řídí s každým křížením lan, tedy změnou jejich polarity. Proto tyto soupravy jsou schopny i v automatickém režimu zastavovat s vysokou přesností.
Metro je schopno při maximální rychlosti 80 km/h jezdit v následném intervalu 117 s mezi jednotlivými soupravami především díky kontrole rychlosti a automatického vedení jednotlivých souprav. Z důvodu údržby a případných oprav je však nutná noční každodenní výluka, tedy provozní klid. I přesto však je to moderní prostředek městské hromadné dopravy s vysokou přepravní kapacitou.

Činnost systému matra

Jednotka metra typu M1Kvízové otázky: